• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: raport finansowy (2021-09-09 19:27)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-09
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00 - 807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plopen.pl
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 68 880 112 010 15 148 25 220
Koszty działalności operacyjnej 73 089 123 073 16 073 27 711
Zysk/(Strata) brutto (6 862) (20 807) (1 509) (4 685)
Zysk/(Strata) netto za okres, w tym: (9 265) (19 381) (2 037) (4 364)
Zysk/(Strata) netto za okres z dział. zaniechanej 930 947 205 213
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
– podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,75) (1,56) (0,16) (0,35)
– rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,75) (1,56) (0,16) (0,35)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 424 6 667 313 1 501
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1 861) (4 147) (409) (934)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (777) (1 351) (171) (304)
Przepływy pieniężne netto razem (1 214) 1 168 (267) 263
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe 53 394 219 963 11 811 47 665
Aktywa obrotowe 16 815 22 791 3 720 4 939
Aktywa dostępne do sprzedaży 163 560 - 36 179 -
Aktywa razem 233 769 242 754 51 710 52 603
Zobowiązania długoterminowe 65 422 66 154 14 471 14 335
Zobowiązania krótkoterminowe 153 964 152 952 34 057 33 144
Zobowiązania razem 219 385 219 105 48 528 47 479
Kapitał własny ogółem 14 384 23 649 3 182 5 125
Kapitał podstawowy 743 743 164 161
Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 12 393 12 393 12 393
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody z tytułu pośrednictwa finansowego 68 178 104 782 14 993 23 593
Koszty działalności operacyjnej 72 805 111 451 16 011 25 095
Zysk/(Strata) brutto (7 298) (20 425) (1 605) (4 599)
Zysk/(Strata) netto za okres (10 559) (18 142) (2 322) (4 085)
– podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,75) (1,56) (0,16) (0,35)
– rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,75) (1,56) (0,16) (0,35)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 479 5 133 105 1 156
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 17 (2 417) 4 (544)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (751) (1 351) (165) (304)
Przepływy pieniężne netto razem (255) 1 366 (56) 307
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
(niebadane)(badane)(niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 34 966 172 852 7 735 37 456
Aktywa obrotowe 13 580 19 151 3 004 4 150
Aktywa dostępne do sprzedaży 129 777 - 28 707 -
Aktywa razem 178 324 192 003 39 445 41 606
Zobowiązania długoterminowe 62 027 66 123 13 720 14 328
Zobowiązania krótkoterminowe 140 587 139 612 31 098 30 253
Zobowiązania razem 202 614 205 734 44 818 44 581
Kapitał własny ogółem (24 290) (13 732) (5 373) (2 976)
Kapitał podstawowy 743 743 164 161
Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 12 393 12 393 12 393

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według następujących zasad:

- Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 czerwca 2021 roku w wysokości 1 EURO = 4,5208 zł, oraz na 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 EURO = 4,6148 zł;

- Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku oraz 30 czerwca 2020 roku (odpowiednio 1 EURO = 4,5472 zł oraz 1 EURO = 4,4413 zł).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku.pdfSkonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku
raport z przeglądu skons. i jed. GK Open Finanse S.A. 2021-sig-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-09Tomasz ChwiejczakProkurent
2021-09-09Magdalena Czwarno - SierońProkurent


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk