• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: raport finansowy (2021-05-12 12:40)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-12
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00 - 807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plopen.pl
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOw tys. złw tys. EURO
1.01.2021-31.03.20211.01.2020-31.03.20201.01.2021-31.03.20211.01.2020-31.03.2020
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 41 283 68 867 9 029 15 665
Koszty działalności operacyjnej 42 735 72 554 9 347 16 504
Zysk/(Strata) brutto (2 509) (5 227) (549) (1 189)
Zysk/(Strata) netto za okres (2 358) (4 253) (516) (968)
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
– podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,19) (0,34) (0,04) (0,08)
– rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,19) (0,34) (0,04) (0,08)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (1 650) 5 136 (361) 1 168
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (734) (2 007) (160) (457)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 184 (2 425) 259 (552)
Przepływy pieniężne netto razem (1 199) 704 (262) 160
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe 218 175 219 963 46 816 47 665
Aktywa obrotowe 21 266 22 791 4 563 4 939
Aktywa razem 239 441 242 754 51 379 52 603
Zobowiązania długoterminowe 64 628 66 154 13 868 14 335
Zobowiązania krótkoterminowe 153 523 152 952 32 943 33 144
Zobowiązania razem 218 150 219 105 46 810 47 479
Kapitał własny ogółem 21 291 23 649 4 569 5 125
Kapitał podstawowy 743 743 159 161
Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 12 393 12 393 12 393
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOw tys. złw tys. EURO
1.01.2021-31.03.20211.01.2020-31.03.20201.01.2021-31.03.20211.01.2020-31.03.2020
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody z tytułu pośrednictwa finansowego 37 023 58 673 8 098 13 346
Koszty działalności operacyjnej 38 921 61 350 8 513 13 955
Zysk/(Strata) brutto (3 902) (4 670) (854) (1 062)
Zysk/(Strata) netto za okres (3 672) (3 954) (803) (899)
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
– podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,19) (0,34) (0,04) (0,08)
– rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,19) (0,34) (0,04) (0,08)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (1 166) 6 167 (255) 1 403
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (687) (2 078) (150) (473)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 200 (2 175) 263 (495)
Przepływy pieniężne netto razem (652) 1 914 (143) 435
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
(niebadane)(badane)(niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 169 991 172 852 36 476 37 456
Aktywa obrotowe 17 590 19 151 3 775 4 150
Aktywa razem 187 581 192 003 40 251 41 606
Zobowiązania długoterminowe 64 605 66 123 13 863 14 328
Zobowiązania krótkoterminowe 140 379 139 612 30 122 30 253
Zobowiązania razem 204 984 205 734 43 985 44 581
Kapitał własny ogółem (17 403) (13 732) (3 734) (2 976)
Kapitał podstawowy 743 743 159 161
Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 12 393 12 393 12 393

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według następujących zasad:
- Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 marca 2021 roku w wysokości 1 EURO = 4,6603 zł, oraz na 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 EURO = 4,6148 zł;

·   - Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku oraz 31 marca 2020 roku (odpowiednio 1 EURO = 4.5721 zł oraz 1 EURO = 4.3963 zł).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-12Joanna Tomicka - ZaworaPrezes Zarządu
2021-05-12Marek ŻuberekWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk