• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: raport finansowy (2021-03-25 19:17)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00 - 807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plopen.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
(badane)(badane)(badane)(badane)
Przychody ze sprzedaży 214 840 337 674 48 018 78 497
Koszty działalności operacyjnej 222 945 353 306 49 829 82 131
Zysk/(Strata) brutto (26 517) (168 742) (5 927) (39 226)
Zysk/(Strata) netto za okres (28 544) (175 716) (6 380) (40 847)
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
– podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (2,30) (14,18) (0,51) (3,30)
– rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (2,30) (14,18) (0,51) (3,30)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 354 (8 453) 1 867 (1 965)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (6 832) (20 203) (1 527) (4 696)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (2 059) 26 113 (460) 6 070
Przepływy pieniężne netto razem (537) (2 543) (120) (591)
31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
(badane)(badane)(badane)(badane)
Aktywa trwałe 219 963 240 391 47 665 56 450
Aktywa obrotowe 22 791 37 838 4 939 8 885
Aktywa razem 242 754 278 228 52 603 65 335
Zobowiązania długoterminowe 66 154 103 697 14 335 24 351
Zobowiązania krótkoterminowe 152 952 122 013 33 144 28 652
Zobowiązania ogółem 219 105 225 710 47 479 53 002
Kapitał własny ogółem 23 649 52 518 5 125 12 332
Kapitał podstawowy 743 743 161 174
Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 12 393 12 393 12 393

Informacja o kursach:
Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według następujących zasad:
- Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 EURO = 4.6148 zł oraz na 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 EURO = 4.2585 zł;
- Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku (odpowiednio 1 EURO = 4.4742 zł oraz 1 EURO = 4.3018 zł).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance 31.12.2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020.pdfSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance za 2020 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2020 rok sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej 31.12.2020 (1).pdfOświadczenie Rady Nadzorczej na podstawie par. 70 ust. 1 pkt 8) i par. 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia MF
Oświadczenie Rady Nadzorczej 31.12.2020 (2).pdfOświadczenie Rady Nadzorczej na podstawie § 70 ust 1. pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia MF

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Joanna Tomicka - ZaworaPrezes Zarządu
2021-03-25Marek ŻuberekWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Sylwia KozłowskaGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk