• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: raport finansowy (2021-03-25 19:10)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00 - 807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plopen.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
(badane)(badane)(badane)(badane)
Przychody z tytułu pośrednictwa finansowego 191 330 294 037 42 763 68 353
Koszty działalności operacyjnej 198 322 299 499 44 326 69 623
Zysk/(Strata) brutto (26 933) (166 690) (6 020) (38 749)
Zysk/(Strata) netto za okres (25 707) (168 010) (5 746) (39 056)
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
– podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (2,30) (14,18) (0,51) (3,30)
– rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (2,30) (14,18) (0,51) (3,30)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 648 (3 854) 1 486 (896)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (4 358) (27 427) (974) (6 376)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 966) 28 312 (439) 6 582
Przepływy pieniężne netto razem 323 (2 968) 72 (690)
31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
(badane)(badane)(badane)(badane)
Aktywa trwałe 172 852 178 481 37 456 41 912
Aktywa obrotowe 19 151 40 577 4 150 9 528
Aktywa razem 192 003 219 058 41 606 51 440
Zobowiązania krótkoterminowe 139 612 103 128 30 253 24 217
Zobowiązania długoterminowe 66 123 103 628 14 328 24 334
Zobowiązania ogółem 205 734 206 757 44 581 48 552
Kapitał własny ogółem (13 732) 12 301 (2 976) 2 889
Kapitał podstawowy 743 743 161 174
Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 12 393 12 393 12 393

Informacja o kursach:

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według następujących zasad:

-
Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 EURO = 4.6148 zł oraz na 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 EURO = 4.2585 zł;
-Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku (odpowiednio 1 EURO = 4.4742 zł oraz 1 EURO = 4.3018 zł).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance 31.12.2020.pdfJednostkowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020.pdfSprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance za 2020 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2020 rok sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej 31.12.2020 (1).pdfOświadczenie Rady Nadzorczej na podstawie par. 70 ust. 1 pkt 8) i par. 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia MF
Oświadczenie Rady Nadzorczej 31.12.2020 (2).pdfOświadczenie Rady Nadzorczej na podstawie § 70 ust 1. pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia MF

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Joanna Tomicka - ZaworaPrezes Zarządu
2021-03-25Marek ŻuberekWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Sylwia KozłowskaGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk