• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: INFORMACJA O ZAMIARZE ZBYCIA PRZEZ EMITENTA AKCJI SPÓŁKI OPEN BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  SPÓŁKA AKCYJNA (2021-03-15 17:06)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
INFORMACJA O ZAMIARZE ZBYCIA PRZEZ EMITENTA AKCJI SPÓŁKI OPEN BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta na wniosek Zarządu Emitenta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zbycia akcji następujących spółek:
- OPEN BROKERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471759 (dalej: „Open Brokers”), tj. 100.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Open Brokers oraz stanowiących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Open Brokers,

- OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292551 (dalej: Open Life), tj. 46.795.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 46.795.000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), stanowiących 49% udziału w kapitale zakładowym Open Life oraz stanowiących 49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Open Life.

Spośród w/w akcji posiadanych przez Spółkę:
- na 100 000 sztukach akcji Open Brokers ustanowiony jest zastaw stanowiący zabezpieczenie umów kredytowych zawartych z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,
- na 46 795 000 sztukach akcji Open Life ustanowiony jest zastaw cywilny i zastaw rejestrowy stanowiący zabezpieczenie ustanowione na rzecz Administratorzy.Eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka zamierza dokonać sprzedaży akcji w/w spółek w celu dalszego finansowania działalności Spółki. Kwota uzyskana ze zbycia akcji zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych Spółki.

Akcje będą przedmiotem zbycia jako wolne od obciążeń, tj. pod warunkiem uprzedniego zwolnienia powyższych zabezpieczeń, co wymaga uzyskania zgody Zastawników.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młynarska48
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2021-03-15Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk