• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ORAZ SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. INFORMACJI O ISTOTNEJ NIEPEWNOŚCI DOTYCZĄ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr48/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ORAZ SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. INFORMACJI O ISTOTNEJ NIEPEWNOŚCI DOTYCZĄCEJ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI ORAZ STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, informuje, iż nie stwierdza zagrożenia kontynuowania działalności przez Spółkę lub istotnego ograniczenia kontynuowania działalności z uwagi na podjęte działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności Spółki m. in takie jak istotne redukcje kosztów stałych
w Spółce i Grupie Kapitałowej, zawarcie aneksów do umów kredytowych odraczających termin spłaty zobowiązań finansowych oraz wydłużających okres kredytowania, zawarcie porozumień dotyczących restrukturyzacji zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, pozyskanie nowego finansowania, jak również przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Planu zbycia akcji Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Planu zbycia spółek Open Brokers S.A. i Open Life TUŻ S.A., o których to Emitent informował w raportach bieżących.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym tj. 24 marca 2021 roku podjął decyzję o przyjęciu stanowiska dotyczącego kontynuacji działalności Emitenta przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, tj. od dnia 31 grudnia 2020 roku, w ramach którego podtrzymał również stanowisko z dnia 25 września 2020 roku dotyczące kontynuacji działalności Emitenta, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 131/2020 z dnia 25 września 2020 roku.

Niniejsze stanowisko Zarządu zostało wydane w związku ze stwierdzeniem w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2020 zakończony dnia
31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa Kapitałowa”) sporządzonego za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, istnienia istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności Emitenta/Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, tj. od dnia 31 grudnia 2020 roku.

Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2021-03-24Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk