• Odbierz prezent
ONE S.A.: Wybór biegłego uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (2022-05-24 21:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2022
Data sporządzenia: 2022-05-24
Skrócona nazwa emitenta
ONE S.A.
Temat
Wybór biegłego uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) powziął wiadomość, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 maja 2022 roku działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 20 ust. 1 Statutu Spółki, postanowiła wybrać spółkę Firma Audytorska INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Radzikowskiego 27 lok. 03, 31-315 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000145852, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529, jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku; przeglądu jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2022 roku; badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku; przeglądu jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2023 roku oraz wyraziła zgodę na świadczenie przez ww. firmę audytorską usługi dozwolonej niebędącej badaniem polegającej na ocenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach sporządzonego za rok 2022 oraz 2023 w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych przepisami art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy na badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku; przeglądu jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2022 roku; badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku; przeglądu jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2023 roku oraz na wykonanie usługi dozwolonej niebędącej badaniem polegającej na ocenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach sporządzonego za rok 2022 oraz 2023 w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych przepisami art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Spółka korzystała w przeszłości z usług Firma Audytorska INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie badania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych oraz w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach.MESSAGE (ENGLISH VERSION)ONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONE S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-627Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Naruszewicza27 lok. 2
(ulica)(numer)
(22) 480 27 27
(telefon)(fax)
kontakt@onesa.plonesa.pl
(e-mail)(www)
5262725362015529329
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-24Piotr ZiętekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk