• Odbierz prezent
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Wdrożenie projektów realizowanych przy wsparciu NCBR (2021-03-05 12:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
Temat
Wdrożenie projektów realizowanych przy wsparciu NCBR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka] informuje, iż w związku z zawarciem umowy licencyjnej z Galapagos NV w listopadzie ubiegłego roku, w dniu 5.03.2021 r. podjął decyzję o złożeniu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju [NCBR] raportów końcowych oraz raportów z wdrożenia dla projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [NCBR] w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój [POIR.01.01.01] „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę” [POIR.01.01.01-00-0551/15] i „Badanie przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit” [POIR.01.01.01-00-0168/15], a także projektu finansowanego ze środków krajowych [konkurs Szybka Ścieżka dla Mazowsza] o tytule: „Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą”.

Spółka wskazuje, iż ww. projekty obejmowały prace nad podwójnymi inhibitorami chitynaz, w tym najbardziej zaawansowaną cząsteczką OATD-01, które były przedmiotem umowy licencyjnej z Galapagos NV, której łączna wartość wyrażona w biodollars wynosi 322 mln EUR. Spółka informowała o szczegółach powyższej transakcji, a także o źródłach finansowania licencjonowanych związków i wyników badań w raporcie bieżącym 22/2020 z dnia 5 listopada 2020 r.

Emitent podkreśla, iż w związku z przejęciem odpowiedzialności związanej z rozwojem cząsteczki OATD-01 [obecnie GLPG4716] oraz innych podwójnych inhibitorów chitynaz objętych umową licencyjną, wszelkie wydatki oraz koszty związane z dalszymi badaniami i rozwojem tych cząsteczek oraz ich komercjalizacją ponosi Galapagos NV. Wdrożenie i zakończenie ww. projektów w konsekwencji przejęcia odpowiedzialności związanej z rozwojem cząsteczki OATD-01 przez Galapagos jest równoznaczne ze zakończeniem ich finansowania ze środków własnych Spółki oraz z dotacji publicznych pochodzących ze środków unijnych lub krajowych. Emitent jako beneficjent z sukcesem wykorzystał pozyskane na ten cel środki z NCBR i potwierdził skuteczność modelu komercjalizacji poprzez licencjonowanie wyników prac B+R w projektach na etapie wczesnego rozwoju klinicznego leków, co daje im szansę na dalszy rozwój kliniczny i wdrożenie na rynku globalnym, i umożliwia dotarcie do pacjentów na całym świecie.

Spółka w kolejnych raportach bieżących będzie informowała o postępach w rozwoju związków objętych umową licencyjną.

Spółka w przewidzianych kontraktowo terminach złoży do NCBR niezbędną dokumentację, pozwalającą na formalne zamknięcie projektów. Okoliczność zamknięcia projektów w trybie opisanym powyżej w ocenie Emitenta nie będzie miała wpływu na wyniki finansowe oraz sytuację pieniężną Emitenta.

Jednocześnie Spółka informuje, że niezależnie od ww. decyzji, aktualnie w ramach podpisanych umów o dofinansowanie z NCBR Spółka prowadzi prace badawcze obejmujące w szczególności:
a] W ramach platformy chitynazowej – projekt pn. „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40”,
POIR.01.01.01-00-0552/16,
b] W ramach platformy arginazowej – projekt pn. „Rozwój przedkliniczny i kliniczny OATD-02 Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej”, POIR.01.01.01-00-0415/17,
c] Inhibitory deubikwitynaz – projekt pn. „Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej”, POIR.01.01.01-00-0615/19.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.Biotechnologia
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-089Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żwirki i Wigury101
(ulica)(numer)
+48 22 552 67 24nd
(telefon)(fax)
contact@oncoarendi.comwww.oncoarendi.com
(e-mail)(www)
7282789248101380757
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Marcin SzumowskiPrezes ZarząduMarcin Szumowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk