• Odbierz prezent
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: raport finansowy (2021-03-31 00:17)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-089Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żwirki i Wigury101
(ulica)(numer)
+48 22 552 67 24nd
(telefon)(fax)
contact@oncoarendi.comoncoarendi.com
(e-mail)(www)
7282789248101380757
(NIP)(REGON)
2594003L11V38ZCVKZ090000657123
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Razem przychody z działalności operacyjnej124 833,001 937,0027 901,00450,00
Razem koszty z działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego51 002,005 362,0011 399,001 247,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej73 831,00-4 827,0016 501,00-1 122,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 73 623,00-4 222,0016 455,00-981,00
Suma całkowitych dochodów64 244,00-4 222,0014 359,00-981,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 570,00-7 138,0012 867,00-1 659,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej9 230,00-32 252,002 063,00-7 497,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej19 482,0021 509,004 354,005 000,00
Liczba akcji w szt.13 600 000,0013 670 000,0013 600 000,0013 670 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł4,72-0,311,02-0,07
Stan na
Aktywa razem 153 239,0085 450,0033 206,0020 066,00
Zobowiązania razem 10 075,006 530,002 183,001 533,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 593,003 940,001 429,00925,00
Zobowiązania długoterminowe razem3 482,002 590,00754,00608,00
Kapitał własny143 164,0078 920,0031 023,0018 532,00
Kapitał zapasowy89 434,0089 434,0019 380,0021 001,00
Liczba akcji w szt.13 600 000,0013 670 000,0013 600 000,0013 670 000,00
Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł10,535,772,281,36
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro NBP:
Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:
- na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148
- na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585

Dla wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych:
Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca roku:
- 2020 r.: 4,4742
- 2019 r.: 4,3018
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
OAT_Sprawozdanie_Jednostkowe_2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe OAT za 2020 rok
OAT_Sprawozdanie_Jednostkowe_2020.xhtml.xades
OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu OAT z działalności za rok 2020
OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xades
31122020_JSF_ONCO_Sprawozdanie z badania_2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
31122020_JSF_ONCO_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml.xades
OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtmlList do Akcjonariuszy OAT
OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk