• Odbierz prezent
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: raport finansowy (2021-03-31 00:10)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-089Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żwirki i Wigury101
(ulica)(numer)
+48 22 552 67 24nd
(telefon)(fax)
contact@oncoarendi.comoncoarendi.com
(e-mail)(www)
7282789248101380757
(NIP)(REGON)
2594003L11V38ZCVKZ090000657123
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Razem przychody z działalności operacyjnej124 914,002 035,0027 919,00473,00
Razem koszty z działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego51 209,005 460,0011 445,001 269,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej73 704,00-4 827,0016 473,00-1 122,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 73 654,00-4 166,0016 462,00-968,00
Suma całkowitych dochodów64 275,00-4 163,0014 366,00-968,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 435,00-7 108,0012 837,00-1 652,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej8 579,00-34 847,001 918,00-8 101,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej20 448,0024 131,004 570,005 610,00
Liczba akcji w szt.13 600 000,0013 670 000,0013 600 000,0013 670 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł4,730,001,000,00
Stan na
Aktywa razem 153 500,0085 687,0033 262,0020 122,00
Zobowiązania razem 10 095,006 558,002 187,001 540,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 613,003 968,001 433,00932,00
Zobowiązania długoterminowe razem3 482,002 590,00754,00608,00
Kapitał własny143 405,0079 130,0031 075,0018 582,00
Kapitał zapasowy89 434,0089 434,0019 380,0021 001,00
Liczba akcji w szt.13 600 000,0013 670 000,0013 600 000,0013 670 000,00
Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł10,545,792,281,36
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro NBP:
Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:
- na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148
- na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585

Dla wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych:
Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca roku:
- 2020 r.: 4,4742
- 2019 r.: 4,3018
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtmlList do Akcjonariuszy OAT
OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml.xades
oat_2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy OAT za rok 2020
oat_2020-12-31.zip.xades
OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020
OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xades
31122020_SSF_ONCO_Sprawozdanie z badania_2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy OAT
31122020_SSF_ONCO_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk