• Odbierz prezent
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW (2021-02-18 13:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 18 lutego 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A [GPW] uchwałą numer 152/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych zostaje 315.001 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd GPW postanowił wskazane wyżej akcje Spółki wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 22 lutego 2021 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 lutego 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLONCTH00011”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.Biotechnologia
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-089Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żwirki i Wigury101
(ulica)(numer)
+48 22 552 67 24nd
(telefon)(fax)
contact@oncoarendi.comwww.oncoarendi.com
(e-mail)(www)
7282789248101380757
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Marcin SzumowskiPrezes ZarząduMarcin Szumowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk