• Odbierz prezent
spółka biotechnologiczna OncoArendi

19 kwietnia na GPW zadebiutowała innowacyjna spółka biotechnologiczna OncoArendi Therapeutics. Czym zajmuje się spółka? Jakie ma dalsze plany?

 

Czym zajmuje się spółka OncoArendi Therapeutics?

Podstawowym przedmiotem działalności spółki  jest opracowywanie i rozwój nowych leków drobnocząsteczkowych przeznaczonych do zastosowania w terapii nowotworów i chorób układu oddechowego. OncoArendi Therapeutics współpracuje ze znanymi ośrodkami naukowymi: Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN, Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej, Uniwersytetem Warszawskim, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i z kilkoma ośrodkami zagranicznymi.

Działalność spółki dotyczy wyłącznie innowacyjnych leków. Odbiorcą jej produktów są duże firmy farmaceutyczne, działające na rynkach globalnych. Spółka planuje sprzedaż licencji na wyniki badań koncernom farmaceutycznym na etapie wczesnych badań klinicznych. Obecnie prowadzi rozmowy z kilkoma koncernami farmaceutycznymi zainteresowanymi zawarciem umowy partneringowej lub nabyciem licencji na wyniki badań dwóch najbardziej zaawansowanych projektów. Umowy partneringowe pozwalają dzielić korzyści i ryzyko między spółką biotechnologiczną i koncernem farmaceutycznym. Najbardziej zaawansowanym projektem spółki jest OATD-1 – związek z grupy inhibitorów chitynazy, mogący być przełomowym lekiem w leczeniu astmy oskrzelowej. Drugi projekt znajduje się w fazie badań przedklinicznych i dotyczy związku OATD-2 z grupy inhibitorów arginaz. Lek ten mógłby pomóc pacjentom z chorobami nowotworowymi jelita grubego, płuc, skóry i glejakiem mózgu.

Celem emisji akcji jest pozyskanie środków finansowych, niezbędnych do realizacji obecnie trwających projektów badawczych i rozwojowych do momentu ich komercjalizacji (podpisania umów partneringowych i licencyjnych). Środki pozyskane z oferty publicznej będą stanowić ok. 26-31% wszystkich środków łącznie. Mają one na celu głównie zabezpieczenie wkładu własnego do obecnie prowadzonych projektów i zapewnienie kontynuacji badań w latach 2018 – 2021.

Spółka planuje także nowe projekty, niezwiązane z obecnie prowadzonymi programami badawczymi. Planowany jest projekt rozwoju leku, który celuje w białka odgrywające istotną rolę w rozwoju nowotworów. Nowe projekty są dla spółki szansą na zwiększenie dywersyfikacji produktów i wzrost możliwości komercyjnych wynikających z opracowania kolejnych leków, w szczególności w obszarze chorób rzadkich.

 

Jak radzi sobie spółka?

Przychody z działalności operacyjnej emitenta w 2015 r. wyniosły 1.006.040 zł, a w 2016 r. 1.618.590 zł. Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej stanowiły przychody z tytułu dotacji uzyskanych od podmiotów rządowych na badania prowadzone przez spółkę. W 2015 r. przychody z dotacji wyniosły 699.780 zł, natomiast w 2016 r. osiągnęły poziom 1.286.110 zł.

Koszty z działalności operacyjnej w 2015 r. wyniosły 1.799.490 zł, a w 2016 r. wzrosły do 4.143.020 zł. Wzrost kosztów był związany z negatywnym wynikiem jednego z projektów badawczych, który dotyczył leku przeciwnowotworowego.

Wyniki spółki w latach 2015-2016 były ujemne. Strata netto w 2015 r. wynosiła 559.110 zł, a w 2016 r. wzrosła do 2.424.290 zł. Wykazana przez spółkę strata wynika ze specyficznego modelu biznesowego, który wiąże się z odsunięciem w czasie przychodów z prowadzonej działalności. Są one uzyskiwane dzięki komercjalizacji wyników badań, która następuje po kilku latach od ich rozpoczęcia.

Spółka przedstawiła wyniki z dnia 30.09.2017 r. za okres 9 miesięcy w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. W 2016 r. przychody z działalności operacyjnej wyniosły 1.098.030 zł, a w 2017 r. 1.064.710 zł. Koszty z działalności operacyjnej wzrosły z 1.857.720 zł w 2016 r. do 2.026.260 zł w 2017 r. Spółka wykazała na dzień 30.09.2017 r. stratę w wysokości 824.010 zł w stosunku do 662.150 zł w 2016 r.

OncoArendi Therapeutics sprawnie pozyskuje fundusze z dotacji. Dzięki finansowaniu publicznemu spółka do tej pory otrzymała 135 mln zł. Cieszy się także zainteresowaniem inwestorów prywatnych, dzięki którym pozyskała 34 mln zł. Zarząd zwraca też uwagę na wspieranie innowacyjności przez rząd na przestrzeni ostatnich lat, m. in. poprzez program "Rozwój Innowacyjności przedsiębiorstw w latach 2014-2020".

Znany inwestor Michał Sołowow, który jest zaangażowany w OncoArendi za pośrednictwem funduszu Ipopema 112 FIZ AN, traktuje tę spółkę jako inwestycję długoterminową, która z czasem może przynieść wysoką stopę zwrotu.

 

Szczegóły oferty publicznej

16 marca 2018 r. spółka opublikowała prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez KNF. Pierwsza oferta publiczna akcji spółki OncoArendi Therapeutics S.A. obejmowała łącznie nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 akcji z nowej emisji. Cała pula akcji została sprzedana. Spółka pozyskała 58 mln zł. Cena maksymalna oferowanych akcji została ustalona na 33 zł. Ostatecznie cena emisyjna wyniosła 29 zł.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych były przyjmowane od 19 do 27 marca 2018 r. Inwestorzy instytucjonalni natomiast zapisywali się na akcje od 29 marca do 3 kwietnia.  Inwestor indywidualny mógł zapisać się na co najmniej 10 akcji, ale nie więcej niż 50.000 akcji. Dopuszczalne było składanie wielokrotnych zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Inwestorom instytucjonalnym zostało przydzielonych około 90% akcji oferowanych, natomiast inwestorom indywidualnym około 10%.

Zapisy na akcje oferowane składane przez inwestorów indywidualnych były przyjmowane przez Trigon Dom Maklerski SA i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

4 kwietnia 2018 r. nastąpił przydział akcji oferowanych. Po upływie około dwóch tygodni od tego momentu nastąpiło dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu. W dniu 19 kwietnia rozpoczęło się ich notowanie na rynku regulowanym. 

Dotychczasowi akcjonariusze zadeklarowali, że nie będą sprzedawać akcji spółki przez rok od pierwszego dnia notowania akcji na GPW. Największym akcjonariuszem spółki jest Ipopema 112 FIZ Aktywów Niepublicznych, posiadający obecnie 35,4% akcji.

W pierwszym dniu notowań na otwarciu cena akcji wzrosła o 6,6%.

 

Spółka może być ciekawą inwestycją, ale raczej w dłuższej perspektywie czasowej. Ze względu na model biznesowy spółki na zyski prawdopodobnie trzeba będzie poczekać. Branża niewątpliwie jest innowacyjna i ma przed sobą dużą przyszłość.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk