• Odbierz prezent
OEX: raport finansowy (2021-03-31 22:58)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
OEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OEXTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
F. Klimczaka1
(ulica)(numer)
22 395 61 33
(telefon)(fax)
sekretariat.zarzad@oex.ploex.pl
(e-mail)(www)
7791580574630822208
(NIP)(REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
I. Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów510 171579 448114 025134 699
II. Zysk z działalności operacyjnej22 89010 2995 1162 394
III. Zysk brutto18 43424 2034 1205 626
IV. Zysk netto14 56817 5983 2564 091
V. Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 11 86620 2002 6524 696
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej69 62970 89115 56216 479
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 57651 167-1 91711 894
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-64 396-92 909-14 393-21 598
IX. Przepływy pieniężne netto, razem-3 34329 149-7476 776
X. Aktywa, razem396 861384 23385 99790 227
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania241 726227 82152 38153 498
XII. Zobowiązania długoterminowe88 24483 36919 12219 577
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe153 482144 45233 25933 921
XIV. Kapitał własny155 135156 41233 61736 729
XV. Kapitał zakładowy w zł1 597 996,801 597 996,80346 276,50375 248,75
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)7 568 9327 957 6847 568 9327 957 684
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)1,572,670,350,62
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,572,670,350,62
XIX. Liczba akcji w sztukach7 568 9327 568 9327 568 9327 568 932
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)20,5020,664,444,85
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)20,5020,664,444,85
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)2,3200,500

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
oex_2020-12-31.zipGrupa OEX-sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2020
oex_2020-12-31.zip.xadesGrupa OEX-sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2020-podpisy
Grupa_OEX_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtmlGrupa OEX sprawozdanie z dzialalności za 2020
Grupa_OEX_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdESGrupa OEX sprawozdanie z dzialalności za 2020-podpisy
Grupa_OEX_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2020_SSF.xhtmlOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2020
Grupa_OEX_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2020_SSF.xhtml.xadesOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2020-podpisy
Sprawozdanie z badania GK OEX 2020.xhtmlGrupa OEX - sprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie z badania GK OEX 2020.xhtml.XAdESGrupa OEX - sprawozdanie biegłego rewidenta-podpisy
List_do_Akcjonariuszy_2020.xhtmlList do akcjonariuszy 2020
List_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml.XAdESList do akcjonariuszy 2020- podpis
Ocena_RN_SSF_2020.xhtmlRN OEX ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oswiadczenie_RN_ws_Komitetu_Audytu_SSF_2020.xhtmlRN OEX oświadczenie w sprawie KA
Grupa_OEX_raport_z_informacji_niefinansowych_2020.xhtmlRaport CSR GK OEX 2020
Grupa_OEX_raport_z_informacji_niefinansowych_2020.xhtml.XAdESRaport CSR GK OEX 2020-podpisy
Oswadczenie_Zarzadu.xhtmlOświadczenie Zarządu
Oswadczenie_Zarzadu.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu-podpisy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Jerzy MotzPrezes Zarządu
2021-03-31Rafał StempniewiczCzłonek Zarządu
2021-03-31Robert KrasowskiCzłonek Zarządu
2021-03-31Tomasz KwiecieńCzłonek Zarządu
2021-03-31Tomasz Słowiński Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Aleksandra Jaraczewska Dyrektor ds. konsolidacji Business Support Solution S.A.


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk