• Odbierz prezent
OEX: raport finansowy (2021-03-31 22:55)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
OEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OEXTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
F. Klimczaka1
(ulica)(numer)
22 395 61 33
(telefon)(fax)
sekretariat.zarzad@oex.ploex.pl
(e-mail)(www)
7791580574630822208
(NIP)(REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
I. Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów4 3865 3729801 249
II. Zysk z działalności operacyjnej-2 129-1 010-476-235
III. Zysk brutto14 09336 6763 1508 526
IV. Zysk netto13 28832 5042 9707 556
V. Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 13 28832 5042 9707 556
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 240-4 896-724-1 138
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 39876 13553617 698
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-22 278-54 455-4 979-12 659
IX. Przepływy pieniężne netto, razem-23 11916 784-5 1673 902
X. Aktywa, razem145 135154 14331 45036 197
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 10115 8382 4063 719
XII. Zobowiązania długoterminowe3 9367 2138531 694
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe7 1658 6251 5532 025
XIV. Kapitał własny134 034138 30529 04432 477
XV. Kapitał zakładowy w zł1 597 996,801 597 996,80346 276,50375 248,75
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)7 568 9327 957 6847 568 9327 957 684
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)1,764,080,390,95
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,764,080,390,95
XIX. Liczba akcji w sztukach7 568 9327 568 9327 568 9327 568 932
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)17,7118,273,844,29
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)17,7118,273,844,29
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)2,3200,500

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
OEXSA_Sprawozdanie_finansowe_2020.xhtmlSprawozdanie finansowe OEX S.A. za 2020
OEXSA_Sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe OEX S.A. za 2020-podpisy
OEXSA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtmlOEX S.A. - sprawozdanie z działalności za 2020
OEXSA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdESOEX S.A. - sprawozdanie z działalności za 2020 - podpisy
Sprawozdanie z badania OEX SA 2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie z badania OEX SA 2020.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta - podpisy
OEXSA_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2020_JSF.xhtmlOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2020
Grupa_OEX_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2020_SSF.xhtml.xadesOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2020 - podpisy
List_do_Akcjonariuszy_2020.xhtmlList do akcjonariuszy 2020
List_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml.XAdESList do akcjonariuszy 2020 - podpis
Ocena_RN_SF_2020.xhtmlRN OEX ocena sprawozdania finansowego 2020
Oswiadczenie_RN_ws_Komitetu_Audytu_SF_2020.xhtmlRN OEX oświadczenie w sprawie KA
Oswadczenie_Zarzadu.xhtmlOświadczenie Zarządu
Oswadczenie_Zarzadu.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu - podpisy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Jerzy MotzPrezes Zarządu
2021-03-31Rafał StempniewiczCzłonek Zarządu
2021-03-31Robert KrasowskiCzłonek Zarządu
2021-03-31Tomasz KwiecieńCzłonek Zarządu
2021-03-31Tomasz Słowiński Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Małgorzata Warszewska-JaniczekSpecjalista ds. Księgowości


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk