• Odbierz prezent
ODLEWNIE: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (2022-06-07 09:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia:2022-06-07
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 w zw. z art. 400 § 1 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 04 lipca 2022 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwały, o której mowa w art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz żądanie zwołania walnego zgromadzenia.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Ogloszenie o zwolaniu NWZ (04 07 2022).pdfOgłoszen ie o zwołaniu NWZ 04 07 2022
Projekty uchwal NWZ (04 07 2022).pdfProjekty Uchwał na NWZ 04 07 2022
Żądanie zwołania NWZ.pdfŻądanie zwołania NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-06-07Leszek Walczyk
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk