• Odbierz prezent
ODLEWNIE: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (2022-10-10 10:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2022
Data sporządzenia:2022-10-10
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 6 października 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian do Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w zakresie przyjętym uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 lipca 2022 roku nr 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022 i 7/2022 w sprawie zmian w Statucie Spółki.

UCHWAŁĄ Nr 3 /2022 został:

1.Zmieniony:

a)§ 15 ust. 2 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:
„2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

b)§ 22 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:
„2) powoływanie i odwoływanie wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,”

c)§ 22 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:
„ 4) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,”

2.Skreślony § 15 ust. 2a, § 15 ust. 4 Statutu Spółki.

UCHWAŁĄ Nr 4 /2022 został:

1.Zmieniony:

a)§ 20 ust. 2 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:
„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.”

b)§ 36 ust. 3 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:
„3. Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

c)§ 36 ust. 4 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:
„4. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Tej samej większości głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:
1)zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,
2)zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki,
3)zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 złotych,
4)podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,
5)obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”


UCHWAŁĄ Nr 5 /2022 został zmieniony § 36 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5 o następującym brzmieniu:
„5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji lub jej zmiana w trakcie trwania kadencji zapada większością 2/3 głosów. W przypadku nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie liczby Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zgodnie z art. 385 § 1 ksh liczy pięć osób.”


UCHWAŁĄ Nr 6 /2022 został:

1.Zmieniony

a)§ 20 ust. 1 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W tych granicach liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

b)§ 22 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

3) ustalanie liczby Członków Zarządu na kolejną kadencję, a także zmiana tej liczby w trakcie trwania kadencji,”

c)§ 24 ust.1a Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:
„1a. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej niż 3 członków – w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej lub 4 członków w przypadku sześcioosobowej lub siedmioosobowej Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu głos Wiceprzewodniczącego. ”


2.Skreślony § 21 ust. 2 Statutu Spółki
UCHWAŁĄ Nr 7 /2022 został:
1.Zmieniony:
a)§ 22 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:
„8) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd regulaminów obowiązujących w Spółce,”

b)§ 24 ust. 1 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:
„1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, kurierem lub pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.”

c)§ 32 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.”

d)§ 41 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień tego roku oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.”

e)§ 42 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1.Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1)dywidendę dla akcjonariuszy,
2)odpisy na kapitał zapasowy,
3)odpisy na kapitał rezerwowy,
4)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2.Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

2.Skreślony § 31 Statutu Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty Uchwałą Nr 8/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i uwzględniający opisane powyżej zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


Załączniki
PlikOpis
statut tekst jednolity 2022 10 06.pdfTekst jednolity Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-10-10Leszek Walczyk
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk