• Odbierz prezent
ODLEWNIE: raport finansowy (2022-09-14 17:11)
fot. freepik.com

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2022

(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okres


zawierający sprawozdanie finansowe według PZR

w walucie
data przekazania:ODLEWNIE POLSKIE SA(pełna nazwa emitenta)ODLEWNIE
Metalowy (met)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)27-200
Starachowice(kod pocztowy)
(miejscowość)inż. Władysława Rogowskiego
22(ulica)
(numer)(0-41) 275 86 00
(0-41) 275 86 82(telefon)

(fax)zarzad@odlewniepolskie.pl
odlewniepolskie.pl(e-mail)

(www)664-00-05-475
290639763(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów142 376100 04330 66722 001

Zysk/strata z działalności operacyjnej18 45010 7763 9742 370

Zysk/strata brutto19 42810 6244 1852 336

Zysk/strata netto15 1848 4733 2701 863

Aktywa (stan na koniec okresu)154 842129 15533 08228 569

Kapitał własny (stan na koniec okresu)104 43986 84422 31319 210

Kapitał zakładowy (stan na koniec okresu)30 16430 1646 4446 672

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec okresu)50 40342 31110 7689 359

Zobowiązania krótkoterminowe38 02032 1828 1237 119

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 32313 946-9313 067

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 835-5 454-2 118-1 199

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 885299-1 69866

Przepływy pieniężne netto, razem-22 0438 791-4 7481 933

Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec kwartału (w szt.)20 109 62120 054 71120 109 62120 054 711

Liczba akcji ( w szt.) na koniec okresu20 109 62120 109 62120 109 62120 109 621

Zanualizowany zysk / strata na jedną akcję w zł/EUR (zysk zanualizowany/ średnia ważona liczba akcji) 1,330,660,290,14

Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR (kapitał własny/ liczba akcji)5,194,321,110,96
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie Spółki za pierwsze półrocze 2022 r. i danych porównawczych za pierwsze półrocze 2021 r. przyjęto:
-    dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych  średni kurs dla waluty EUR obliczony jako średnia arytmetyczna  średnich kursów ogłoszonych  przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia do czerwca danego roku, tj.:
1 EUR = 4,6427 PLN  dla I półrocze 2022 r.
1 EUR = 4,5472 PLN  dla I półrocze 2021 r.
-    dla pozycji bilansowych  przyjęto średni kurs NBP  dla waluty EUR obowiązujący na dzień bilansowy, tj.:
1  EUR  =  4,6806 PLN na dzień  30.06.2022 r.   -  tabela NBP nr 125/A/NBP/2022 z dnia  30.06.2022 r.
1  EUR  =  4,5208 PLN na dzień  30.06.2021 r.   -  tabela NBP nr 124/A/NBP/2021 z dnia  30.06.2021 r.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”

PlikOpis

SFodlewnie_2022-06-30_pl.xhtmlSkrocone_SF_za I_polrocze_2022

SFodlewnie_2022-06-30_pl.xhtml.XAdESSkrocone_SF_za I_polrocze_2022_podpisy

SzD_odlewnie_2022-06-30_pl.xhtmlSzD_za_I_polrocze_2022

SzD_odlewnie_2022-06-30_pl.xhtml.XAdESSzD_za_I_polrocze_2022_podpisy

Oswiadczenie_Zarzadu_2022-06-30_pl.xhtmlOswiadczenie_o_rzetelnosci

Oswiadczenie_Zarzadu_2022-06-30_pl.xhtml.XAdESOswiadczenie_o_rzetelnosci_podpisy

Raport_z_przeglądu_OdlewniePolskie_30.06.2022.xhtmlRzP_za_I_polrocze_2022

Raport_z_przeglądu_OdlewniePolskie_30.06.2022.xhtml.XAdESRzP_za_I_polrocze_2022_podpisy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-14Leszek WalczykCzłonek Zarządu
2022-09-14Adriana KoziełGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk