• Odbierz prezent
ODLEWNIE: raport finansowy (2021-05-17 17:28)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
data przekazania: 2021-05-17
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów49 91144 51610 91610 126

Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 7125 1371 4681 168

Zysk (strata) brutto7 0526 2141 5421 413

Zysk (strata) netto5 5114 9681 2051 130

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 9625 3582 3981 219

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 684-2 316-806-527

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej144-3 26031-742

Przepływy pieniężne netto, razem7 422-2181 623-50

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)129 045117 55427 69025 823

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)39 23335 7758 4197 859

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)29 14223 6716 2535 200

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)89 81281 77919 27217 964

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 16430 9966 4736 809

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 109 62119 654 12120 109 62119 654 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,720,860,160,19

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,474,120,960,91

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-17Zbigniew Ronduda


Prezes Zarzadu

2021-05-17Leszek WalczykWiceprezes Zarządu


2021-05-17Ryszard PisarskiWiceprezes Zarządu
BILANSw tys.

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe52 666
51 02255 177

Wartości niematerialne i prawne, w tym:2 548
153248

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe48 997
49 89753 436

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 121
9721 493

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 121
9721 492

Inne rozliczenia międzyokresowe


1

Aktywa obrotowe76 379
59 50161 620

Zapasy17 193
16 39414 377

Należności krótkoterminowe29 083
21 73826 824

Od jednostek powiązanych54
1930

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek29 029
21 71926 794

Inwestycje krótkoterminowe28 423
21 02118 897

Krótkoterminowe aktywa finansowe28 423
21 02118 897

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne28 423
21 02118 897

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 680
3481 522

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

416757

A k t y w a r a z e m129 045
110 939117 554

PASYWA

Kapitał własny89 812
84 71781 779

Kapitał zakładowy30 164
30 99630 996

Kapitał zapasowy36 415
35 99926 250

Kapitał z aktualizacji wyceny-37
-37-55

Pozostałe kapitały rezerwowe3 890
3 890784

Zysk (strata) z lat ubiegłych13 869

18 836

Zysk (strata) netto5 511
13 8694 968

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania39 233
26 22235 775

Rezerwy na zobowiązania6 582
5 5706 864

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 366
1 2421 261

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne4 013
3 9634 895

długoterminowa2 626
2 6262 621

krótkoterminowa1 387
1 3372 274

Pozostałe rezerwy1 203
365708

długoterminowe

krótkoterminowe1 203
365708

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe29 142
17 28123 671

Wobec jednostek powiązanych177
1812

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek28 515
17 26323 110

Fundusze specjalne450

549

Rozliczenia międzyokresowe3 509
3 3715 240

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe3 509
3 3715 240

długoterminowe1 740
1 9432 277

krótkoterminowe1 769
1 4282 963

P a s y w a r a z e m129 045
110 939117 554
Wartość księgowa89 812
84 30181 022

Liczba akcji (w szt.)20 109 621
20 109 62119 654 121

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)4,47
4,194,12

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Wartość księgową na jedną akcję w wysokości 4,47 zł wyliczono dzieląc wartość kapitału własnego na dzień 31.03.2021 wynoszącego 89 812 przez liczbę akcji zwykłych występujących na dzień 31.03.2021 tj. 20 109 621 sztuk.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWEw tys.

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020

Należności warunkowe4 026
4 1753 261

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych

Od pozostałych jednostek (z tytułu)4 026
4 1753 261

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych4 026
4 1753 261

Zobowiązania warunkowe35 428
35 39739 839

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)35 428
35 39739 839

udzielonych gwarancji i poręczeń

weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych10 228
10 19714 639

weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami13 200
13 20013 200

notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji zabezpieczające umowę kredytową z bankiem12 000
12 00012 000

Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem39 454
39 57243 100
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw tys.

1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:49 911
44 516


od jednostek powiązanych31
33


Przychody netto ze sprzedaży produktów49 713
44 369


Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów198
147


Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:40 284
35 167


jednostkom powiązanym45
31


Koszt wytworzenia sprzedanych produktów39 874
35 083


Wartość sprzedanych towarów i materiałów410
84


Zysk (strata) brutto ze sprzedaży9 627
9 349


Koszty sprzedaży1 072
1 095


Koszty ogólnego zarządu2 336
2 920


Zysk (strata) ze sprzedaży6 219
5 334


Pozostałe przychody operacyjne545
1 133


Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje467
738


Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych6
168


Inne przychody operacyjne72
227


Pozostałe koszty operacyjne52
1 330


Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych30
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

1 318


Inne koszty operacyjne22
12


Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 712
5 137


Przychody finansowe346
1 116


Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

1


od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne346
1 115


Koszty finansowe6
39


Odsetki w tym:6
39


dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto7 052
6 214


Podatek dochodowy1 541
1 246


część bieżąca1 566
1 461


część odroczona-25
-215


Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto5 511
4 968

Zysk (strata) netto (zannualizowany)14 411
16 948


Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)19 941 148
19 790 532


Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,72
0,86


Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO)84 717
76 89676 896

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych84 717
76 89676 896

Kapitał zakładowy na początek okresu30 996
30 99630 996

Zmiany kapitału zakładowego-832
zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)832
umorzenia akcji (udziałów)832Kapitał zakładowy na koniec okresu30 164
30 99630 996

Kapitał zapasowy na początek okresu35 999
26 25026 250

Zmiany kapitału zapasowego416
9 749


zwiększenia (z tytułu)416
9 749


emisji akcji powyżej wartości nominalnej

umorzenia udziałów(akcji) poniżej wartości nominalnej416
z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

9 610


dywidenda przypadająca na akcje własne

139


zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu36 415
35 99926 250

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu-37
3030

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

-67-85

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)

6785

zbycia środków trwałych

różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego

6785

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu-37
-37-55

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu3 890
784784

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

3 106


zwiększenia (z tytułu)

4 060


z podziału zysku na zakup akcji własnych

3 000


z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników

960


z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19

100


zmniejszenia (z tytułu)

954


wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki

954


Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu3 890
3 890784

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu13 869
18 83618 836

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu13 869
18 83618 836

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych13 869
18 83618 836

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)

18 836


przeznaczenia na kapitał zapasowy

9 610


przeznaczenia na kapitał rezerwowy

4 060


przeznaczenia na wypłatę dywidendy

5 027


dywydenda przypadająca na akcje własne

139


Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu13 869

18 836

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu13 869

18 836

Wynik netto5 511
13 8694 968

zysk netto5 511
13 8694 968

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )89 812
84 71781 779

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)89 812
84 71781 779

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto5 511
4 968


Korekty razem5 451
390


Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja2 491
2 685


(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych21
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)5
38


(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej30
Zmiana stanu rezerw1 012
284


Zmiana stanu zapasów-800
244


Zmiana stanu należności-7 345
-7 017


Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów11 559
5 532


Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 194
-1 711


Inne korekty-328
335


Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia10 962
5 358


Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki3 684
2 316


Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 684
2 316


Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 684
-2 316


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy149
187


Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe149
187


Wydatki5
3 447


Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

3 409


Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki5
38


Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)144
-3 260


Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)7 422
-218


Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:7 401
-218


zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-21
Środki pieniężne na początek okresu20 948
19 115


Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:28 370
18 897


o ograniczonej możliwości dysponowania130
249


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA


(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


PlikOpis

Informacja_Dodatkowa_1kw_2021r-sig-sig-sig.pdfInformacja dodatkowa za I kw. 2021 r.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk