• Odbierz prezent
ODLEWNIE: raport finansowy (2021-04-30 17:18)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2020
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
data przekazania: 2021-04-30
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
TRUESprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEInformacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
TRUEOświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
TRUE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
TRUESprawozdanie na temat informacji niefinansowych
TRUEOcena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
FALSEInne informacje przekazywane przez ASI
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów150 985200 10233 74646 516

Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 57024 1393 7035 611

Zysk (strata) brutto17 69123 8383 9545 541

Zysk (strata) netto13 86918 8363 1004 379

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 07020 8193 5924 840

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 676-8 697-1 492-2 022

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 561-8 544-1 690-1 986

Przepływy pieniężne netto, razem1 8333 578409832

Aktywa, razem110 939110 59024 04025 969

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 22233 6945 6827 912

Zobowiązania długoterminowe02 2000517

Zobowiązania krótkoterminowe17 28119 9923 7454 695

Kapitał własny84 71776 89618 35818 057

Kapitał zakładowy30 99630 9966 7177 279

Liczba akcji (w szt.)20 109 62119 916 28520 109 62119 916 285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,700,950,160,22

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,193,880,910,91

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis

SzB Odlewnie Polskie 31_12_2020-sig-sig.pdfSprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego za 2020 r.

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

PlikOpis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis

Osw_Zarzadu_o_rzetelnosci_SF_2020.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

PlikOpis

Inf_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audyt_2020.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PlikOpis

Osw_RN_o_powolaniu_KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

PlikOpis

Pismo_Prezesa_Zarzadu_2020.pdfPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)W sprawozdaniu z działalności Spółki za 2020 r. zawarte jest:

- Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (pkt 4)
- Oświadczenie na temat informacji niefinansowych (pkt 5)PlikOpis

Spr_z_dzialalnosci_Spolki_za_2020-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie z działalności Spółki za 2020 r.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGOOświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego zawarte jest w pkt 4 "Sprawozdania z działalności Spółki za 2020 r." i jest załączone w dokumencie "Sprawozdanie z działalności za 2020 r."PlikOpis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCHOświadczenie na temat informacji niefinansowych zawarte jest w pkt 5 "Sprawozdania z działalności Spółki za 2020 r."PlikOpis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

PlikOpis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis

Ocena_sprawozdań_RN.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2020 r.

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

PlikOpis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis

Wprowadzenie_do_SF_2020-sig-sig-sig-sig.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 r.BILANS

Notyw tys.

20202019

AKTYWA

Aktywa trwałe
51 02255 970

Wartości niematerialne i prawne, w tym:476129912625508153260

wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe15828464946030149 89754 437

Należności długoterminowe1497449312997511041833613957955Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe1012768211103930Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe8660407131236659721 273

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
9721 272

Inne rozliczenia międzyokresowe

1

Aktywa obrotowe
59 50153 863

Zapasy166681361219604616 39414 622

Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795521 73819 806

Od jednostek powiązanych
1916

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
21 71919 790

Inwestycje krótkoterminowe
21 02119 115

Krótkoterminowe aktywa finansowe35197568718921 02119 115

w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
21 02119 115

Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13986191339395348320

Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
416757

A k t y w a r a z e m
110 939110 590

PASYWA

Kapitał własny
84 71776 896

Kapitał zakładowy9298573134983730 99630 996

Kapitał zapasowy2508138991654035 99926 250

Kapitał z aktualizacji wyceny585620510090000-3730

Pozostałe kapitały rezerwowe12306031147322483 890784

Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
13 86918 836

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)1515302715566657Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
26 22233 694

Rezerwy na zobowiązania9430189156197545 5706 581

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 2421 257

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 9634 795

długoterminowa
2 6262 621

krótkoterminowa
1 3372 174

Pozostałe rezerwy
365529

długoterminowe
krótkoterminowe
365529

Zobowiązania długoterminowe293459413483950
2 200

Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek

2 200

Zobowiązania krótkoterminowe59151161036377617 28119 992

Wobec jednostek powiązanych
1877

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
17 26319 915

Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe215961575430623 3714 921

Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
3 3714 921

długoterminowe
1 9432 482

krótkoterminowe
1 4282 439

P a s y w a r a z e m
110 939110 590Wartość księgowa
84 30176 328

Liczba akcji (w szt.)
20 109 62119 654 121

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909694,193,88

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1141556813990969

W 2020 roku do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję przyjęto wartość kapitału własnego pomniejszonego o wartość akcji własnych i różnicę pomiędzy ilością akcji w kapitale podstawowym a ilością akcji własnych posiadanych przez Spółkę w celu realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego.

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


POZYCJE POZABILANSOWE

Notaw tys.

20202019

Należności warunkowe778230219771214 1753 448

Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń


Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń


Od pozostałych jednostek (z tytułu)
4 1753 448

otrzymanych gwarancji i poręczeń
kwota dotacji wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych
4 1753 448

Zobowiązania warunkowe7782302197712135 39744 339

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń


Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń


Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
35 39744 339

udzielonych gwarancji i poręczeń
weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych
10 19714 639

weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami
25 20029 700

Inne (z tytułu)


P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
39 57247 787

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Notyw tys.

20202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
150 985200 102

od jednostek powiązanych
27092

Przychody netto ze sprzedaży produktów98810229465599150 401199 442

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów122354302535725584660

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
122 767160 585

jednostkom powiązanym
23198

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów45572916414064122 436160 298

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
331287

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
28 21839 517

Koszty sprzedaży455729164140643 5975 507

Koszty ogólnego zarządu4557291641406411 21312 333

Zysk (strata) ze sprzedaży
13 40821 677

Pozostałe przychody operacyjne
5 6303 916

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
45


Dotacje
4 0732 434

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
788457

Inne przychody operacyjne693978217127287241 025

Pozostałe koszty operacyjne
2 4681 454

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

31

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1 4011 122

Inne koszty operacyjne1456638741460441 067301

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
16 57024 139

Przychody finansowe1172472490394291 2733

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
23

od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:148101837984846w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
1 271


Koszty finansowe137680768697064152304

Odsetki w tym:
116193

dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1481018379848462621

w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
1090

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
17 69123 838

Podatek dochodowy31324817089793 8225 002

część bieżąca
3 5374 919

część odroczona
28583

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)6980643604527Zysk (strata) netto
13 86918 836Zysk (strata) netto (zannualizowany)
13 86918 836

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
19 828 83319 916 285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374880,700,95

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)142213911137488

Średnioważoną liczbę akcji dla 2020 roku obliczono na podstawie liczby akcji w kapitale podstawowym, tj. 20 664 121 szt. akcji  i ilością 1 010 00 szt. akcji własnych zakupionych przez Spółkę w miesiącu czerwcu 2019 r., w celu realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej, a następnie sprzedanych w ilości 455 500 szt. w sierpniu 2020 r., w ramach realizacji IV transzy Programu Motywacyjnego ważonej wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji.

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

20202019

Kapitał własny na początek okresu (BO)76 89666 780

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowościkorekty błędówKapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych76 89666 780

Kapitał zakładowy na początek okresu30 99630 996

Zmiany kapitału zakładowegozwiększenia (z tytułu)emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu30 99630 996

Kapitał zapasowy na początek okresu26 25019 910

Zmiany kapitału zapasowego9 7496 340

zwiększenia (z tytułu)9 7496 340

emisji akcji powyżej wartości nominalnejz podziału zysku (ustawowo)z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)9 6106 037

dywidenda przypadająca na akcje własne139303

zmniejszenia (z tytułu)pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu35 99926 250

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu3020

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowościZmiany kapitału z aktualizacji wyceny-6710

zwiększenia (z tytułu)
14

różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego
14

zmniejszenia (z tytułu)674

zbycia środków trwałychróżnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego674

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu-3730

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu784918

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych3 106-134

zwiększenia (z tytułu)4 0602 700

z podziału zysku na zakup akcji własnych3 0002 700

z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki960


z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19100


zmniejszenia (z tytułu)9542 834

wypłata jednorazowej nagrody roczndla pracowników Spółki 954


rozliczenia zakupu akcji własnych
2 834

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu3 890784

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresuZysk z lat ubiegłych na początek okresuzmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowościkorekty błędówZysk z lat ubiegłych na początek okresu18 83614 936

zwiększenia (z tytułu)podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)18 83614 936

przeznaczenia na kapitał zapasowy9 6106 037

przeznaczenia na kapitał rezerwowy4 0602 700

przeznaczenia na wypłatę dywidendy5 0275 896

dywidenda przypadająca na akcje własne139303

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresuStrata z lat ubiegłych na początek okresuzmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowościkorekty błędówStrata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnychzwiększenia (z tytułu)przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresuZysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresuWynik netto13 86918 836

zysk netto13 86918 836

strata nettoodpisy z zyskuKapitał własny na koniec okresu (BZ )84 71776 896

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)84 71776 896


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

20202019

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)WpływySprzedażInne wpływy z działalności operacyjnejWydatkiDostawy i usługiWynagrodzenia nettoUbezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczeniaPodatki i opłaty o charakterze publicznoprawnymInne wydatki operacyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia(metoda pośrednia)Zysk (strata) netto13 86918 836

Korekty razem2 2011 983

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja10 89410 237

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-73


Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)66111

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-4531

Zmiana stanu rezerw-1 011495

Zmiana stanu zapasów-1 771411

Zmiana stanu należności-1 9321 418

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 029-8 160

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-343-4 206

Inne korekty-2 5551 989

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia16 07020 819

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy4555

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4555

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneZ aktywów finansowych, w tym:w jednostkach powiązanychzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychw pozostałych jednostkachzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychInne wpływy inwestycyjneWydatki6 7218 752

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6 7218 752

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneNa aktywa finansowe, w tym:w jednostkach powiązanychnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminowew pozostałych jednostkachnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminoweInne wydatki inwestycyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-6 676-8 697

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy1 8951 167

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału342375

Kredyty i pożyczki
254

Emisja dłużnych papierów wartościowychInne wpływy finansowe1 553538

Wydatki9 4569 711

Nabycie akcji (udziałów) własnych
3 582

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli5 0275 896

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku954


Spłaty kredytów i pożyczek3 409100

Wykup dłużnych papierów wartościowychZ tytułu innych zobowiązań finansowychPłatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
31

Odsetki66102

Inne wydatki finansowePrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-7 561-8 544

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)1 8333 578

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 9063 921

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych73


Środki pieniężne na początek okresu19 11515 537

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:20 94819 115

o ograniczonej możliwości dysponowania164555

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie


Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.

20202019

koszty zakończonych prac rozwojowych97136

wartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:56124

oprogramowanie komputerowe56124

inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawneWartości niematerialne i prawne, razem153260
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.

abcdeWartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne


- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu5 792

1 500

7 292

zwiększenia (z tytułu)60

92

152

przyjęcia 60

92

152

zmniejszenia (z tytułu)


8

8

likwidacja


8

8

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu5 852

1 584

7 436

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu5 656

1 376

7 032

amortyzacja za okres (z tytułu)99

160

259

likwidacja


8

8

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu5 755

1 528

7 283

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu97

56

153
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.

20202019

własne153260

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem153260


RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.

20202019

środki trwałe, w tym:45 85650 747

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)476594

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej7 8337 825

urządzenia techniczne i maszyny31 37635 067

środki transportu2 9232 928

inne środki trwałe3 2484 333

środki trwałe w budowie3 4243 406

zaliczki na środki trwałe w budowie617284

Rzeczowe aktywa trwałe, razem49 89754 437ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu1 51011 17092 9477 06611 885124 578

zwiększenia (z tytułu)
3974 1198554965 897

przejęcia ze srodków trwałych w budowie
3974 1198012595 576

zakup7575

inne - różnice kursowe z wyceny BO w Oddziale Niemcy


84162246

zmniejszenia (z tytułu)

2493531603

sprzedaż


266
266

likwidacja

249871337

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu1 51011 56796 8177 59812 380129 872

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu9163 34557 8804 1387 55273 831

amortyzacja za okres (z tytułu)1183897 5615371 58010 185

zwiększenia1183897 8108901 58110 788

amortyzacja (umorzenie), w tym:1183897 8108731 44510 635

a) amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania
3856 8627681 1679 182

b) amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania11849481052781 453

inne (koretka konsolidacyjna - różnice kursowe pomiędzy bilansem a rachunkiem dotyczącym Oddziału


8412

inne różnice kursowe na BO w Oddziale Niemy


9132141

zmniejszenie umorzenia z tytułu:

2493531603

sprzedaż


266
266

likwidacja

249871337

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu1 0343 73465 4414 6759 13284 016

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresuzwiększeniazmniejszeniaodpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresuwartość netto środków trwałych na koniec okresu4767 83331 3762 9233 24845 856


Na środkach trwałych ustanowione są zabezpieczenia na rzecz dwóch Banków, z którymi Spółka zawarła umowy kredytowe:
1. Bank Millennium S.A. w Warszawie:
- zastaw rejestrowy na dwóch liniach technologicznych o łącznej wartości początkowej wg umowy 17 269 tys. zł i wartości księgowej na 31.12.2020 r. w kwocie 8 539 tys. zł
2. Bank Polska Kasa Opieki S.A.:
- hipoteka na prawie wieczystego użytkowania gruntów wraz z naniesieniami na tym gruncie do kwoty 18 000 tys. zł, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KI100023237/0,
Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 7 833 tys. zł.

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.

20202019

własne45 85650 747

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe bilansowe, razem45 85650 747


ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.

20202019

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.

20202019

należności od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe nettoodpisy aktualizujące wartość należnościNależności długoterminowe brutto
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.

20202019

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.

20202019

Stan na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem


ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.

20202019

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.

20202019

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.

20202019

w jednostkach powiązanych, w tym:aa) w jednostkach zależnychudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
ab) w jednostce dominującejudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzajuudzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:ba) w jednostkach współzależnychudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bb) w jednostkach stowarzyszonychudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bc) w innych jednostkachudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)w pozostałych jednostkach, w tym:ca) we wspólniku jednostki współzależnejudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)cb) w znaczącym inwestorzeudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cc) w pozostałych jednostkachudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.

20202019

wartość firmy jednostek podporządkowanychjednostek zależnychjednostek współzależnychjednostek stowarzyszonychujemna wartość firmy jednostek podporządkowanychjednostek zależnychjednostek współzależnychjednostek stowarzyszonych
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.

20202019

wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresuodpis wartości firmy na początek okresuodpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresuwartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.

20202019

wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresuodpis wartości firmy na początek okresuodpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresuwartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.

20202019

wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresuodpis wartości firmy na początek okresuodpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresuwartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.

20202019

ujemna wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresuodpis ujemnej wartości firmy na początek okresuodpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresuujemna wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.

20202019

ujemna wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresuodpis ujemnej wartości firmy na początek okresuodpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresuujemna wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.

20202019

ujemna wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresuodpis ujemnej wartości firmy na początek okresuodpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresuujemna wartość firmy netto na koniec okresuNależy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.

20202019

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresuUDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.w tys.

abcdefghijkl

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalnądata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.w tys.

amnoprst

nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy


- kapitał zakładowy- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:
- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe
- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe


zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


w tys.


abcdefghi

Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy- kapitał zakładowy


Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys.
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.

20202019

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)udziały i akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Wartość według cen nabycia, razemWartość na początek okresu, razemKorekty aktualizujące wartość (za okres), razemWartość bilansowa, razem


UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.

20202019


Inne inwestycje długoterminowe, razem
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.

20202019

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresuINNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.

20202019

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:1 2721 263

odniesionych na wynik finansowy1 2721 263

odpis aktualizaujący na należności krótkoterminowe1949

niezapłacony ZUS120148

niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych54

rezerwa na badanie bilansu33

rezerwa na urlopy141129

rezerwa na odprawy616573

rezerwa na jubileusze112141

odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych177171

rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie)4243

rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) oraz inne koszty bieżące352

odsetki od kredytów nalicone lecz niezapłacone2


odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia4297

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)4297

rezerwa na odprawy emerytalne
43

rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) oraz inne koszty bieżące
33

niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych151

rezerwa na urlopy1412

odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych
6

odsetki od kredytów naliczone lecz niezaplacone
2

rezerwa na badanie bilansu1


niezapłacony ZUS12


odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia34288

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)34288

rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie)231

niezapłacony ZUS
28

rezerwa na jubileusze7729

odpis aktualizujący należności krótkoterminowe930

rezerwa na odprawy emerytalne106


odpis aktualiz. zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych93


rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) oraz inne koszty bieżące32


odsetki od kredytów nalicone lecz niezapłacone2


odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:9721 272

odniesionych na wynik finansowy9721 272

odpis aktualizaujący na należności krótkoterminowe1019

niezapłacony ZUS132120

niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych205

rezerwa na badanie bilansu43

rezerwa na urlopy155141

rezerwa na odprawy emerytalne510616

rezerwa na jubileusze35112

odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych84177

rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie)1942

rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) oraz inne koszty bieżące335

odsetki od kredytów naliczone lecz niezaplacone
2

odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20202019

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
1

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
1


Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
1


ZAPASYw tys.

20202019

materiały5 9004 316

półprodukty i produkty w toku5 2644 515

produkty gotowe4 7354 970

towaryzaliczki na dostawy i usługi495821

Zapasy, razem16 39414 622


Na dzień 31.12.2020 r. stan odpisów aktualizacyjnych zapasy wyniósł 445 tys. zł
Na materiały: 312 tys. zł, tj. 100% wartości materiałów, które nie wykazały ruchu w ciągu 6 m-cy poprzedzających dzień bilansowy.
Na wyroby gotowe: 130 tys. zł z tytułu odpisu 50% wartości wyrobów gotowych nie wykazujących ruchu w ciągu 12 m-cy poprzedzających dzień bilansowy.
3 tys. zł z tytułu obniżenia wartości wyrobów gotowych od cen nie wyższych od cen sprzedaży netto.
Stan odpisów aktualizacyjnych na dzień 31.12.2020 r., w porównaniu ze stanem na koniec ubiegłego roku uległ zmnniejszeniu o 485 tys. zł.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.

20202019

od jednostek powiązanych1916

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1916

do 12 miesięcy1916

powyżej 12 miesięcydochodzone na drodze sądowejinneod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitalez tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcydochodzone na drodze sądowejinnenależności od pozostałych jednostek21 71919 790

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:20 23618 221

do 12 miesięcy20 23618 221

powyżej 12 miesięcyz tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych1 1411 260

dochodzone na drodze sądowejinne342309

Należności krótkoterminowe netto, razem21 73819 806

odpisy aktualizujące wartość należności99804

Należności krótkoterminowe brutto, razem21 83720 610


Na dzień bilansowy stan odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe wyniosł 99 tys. zł i uległ zmniejszeniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 705 tys. zł.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.

20202019

z tytułu dostaw i usług, w tym:1916

od jednostek zależnychod jednostki dominującejinne, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejdochodzone na drodze sądowej, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejNależności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem1916

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanychNależności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem1916


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALEw tys.

20202019

z tytułu dostaw i usług, w tym:od jednostek współzależnychod jednostkek stowarzyszonychod innych jednostekinne, w tym:od jednostek współzależnychod jednostkek stowarzyszonychod innych jednostekdochodzone na drodze sądowej, w tym:od jednostek współzależnychod jednostkek stowarzyszonychod innych jednostekNależności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razemodpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitaleNależności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys.

20202019

z tytułu dostaw i usług, w tym:20 23618 221

od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostek20 23618 221

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 1411 260

inne, w tym:342309

od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostek342309

dochodzone na drodze sądowej, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostekNależności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem21 71919 790

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek99804

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem21 81820 594


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.

20202019

Stan na początek okresu804265

zwiększenia (z tytułu)1 296946

dokonane odpisy aktual. z ciężar pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych1 296946

zmniejszenia (z tytułu)2 001407

rozwiązanie i wykorzystanie odpisów aktualizujących2 001407

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu99804
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys. 13 3649 502

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 8 47311 108

b1. w waluciew tys. EUR1 6492 595

po przeliczeniu na tys. zł

7 61111 052

b2. w waluciew tys. GBP16511

po przeliczeniu na tys. zł

84956

b3. w waluciew tys. DKK21


po przeliczeniu na tys. zł

13


pozostałe waluty w tys. złw tys.Należności krótkoterminowe, razemw tys. 21 83720 610


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.

20202019

do 1 miesiąca7 2049 295

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy5 5461 562

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcypowyżej 6 miesięcy do 1 rokupowyżej 1 rokunależności przeterminowane7 6048 184

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)20 35419 041

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług99804

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)20 25518 237


Należności z tytułu dostaw i usług przypadające zarówno w przedziale czasowym do 1 m-ca, jak i też powyżej m-ca do 3 miesięcy związane są z normalnym tokiem sprzedaży w Spółce.
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitentaNALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.

20202019

do 1 miesiąca4 9083 544

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy2 6293 634

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy2946

powyżej 6 miesięcy do 1 roku
79

powyżej 1 roku38881

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)7 6048 184

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane99804

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)7 5057 380


W Spółce nie występują należności długoterminowe. W kwocie należności krótkoterminowych brutto, które na dzień 31.12.2020 r. 21 837 tys. zł, należności przeterminowane stanowiły 7 604 tys. zł i dotyczyły należności z tytułu dostaw i usług.
Należności przeterminowane po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące w kwocie 99 tys. zł wynosiły na dzień bilansowy 7 505 tys. zł, co stanowiło 34,52% ogółu należności krótkoterminowych netto.
Na dzień bilansowy nie wystąpiły należności dochodzone na drodze sądowej.
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

PlikOpis


KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.

20202019

w jednostkach zależnychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorzeudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnejudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującejudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkachudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne21 02119 115

środki pieniężne w kasie i na rachunkach21 02119 115

inne środki pieniężneinne aktywa pieniężneKrótkoterminowe aktywa finansowe, razem21 02119 115
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys.
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.

20202019

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)udziały i akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Wartość według cen nabycia, razemWartość na początek okresu, razemKorekty aktualizujące wartość (za okres), razemWartość bilansowa, razem


UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys.


ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys. 17 9414 460

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 3 08014 655

b1. w waluciew tys. EUR6673 412

po przeliczeniu na tys. zł

3 07714 529

b2. w waluciew tys. GBP023

po przeliczeniu na tys. zł

2114

b3. w waluciew tys. NOK22

po przeliczeniu na tys. zł

11

b1. w waluciew tys. DKK
20

po przeliczeniu na tys. zł


11

pozostałe waluty w tys. złw tys.Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 21 02119 115


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.

20202019


Inne inwestycje krótkoterminowe, razem


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys.
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20202019

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:348320

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nierozliczane w czasie koszty ubezpieczeń majątkowych267249

inne rozliczane w czasie koszty8171

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem348320
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys.

LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie

554 5001 941416zabezpieczenie kolejnej transzy Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółkisprzedaż w ramach kolejnych transz Programu Motywującego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki
Stan akcji własnych na poczatek bieżącego okresu sprawozdawczego wyosił 1 010 000 szt. W 2020 roku stan akcji własnych uległ obnieżeniu o 455 500 szt. w związku z ich sprzedażą w sierpniu 2020 r. pracownikom własnym w ramach realizacji IV transzy Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej.
Stan akcji własnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł: 554 500 szt.Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu


AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys.

Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny


Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyn i stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów znajduje się pod notami danej grupy aktywów.
W 2020 r. mały miejsce następujące zmiany w odpisach aktualizujących aktywa:
- zmnieszono o 705 tys. zł odpis aktualizujący na należności z tytułu dostaw i usług,
- zmniejszono o 484 tys. zł odpis aktualizujący na materiały
- zmniejszono o 1 tys. zł odpis aktualizujący na wyroby gotowe.
Zmniejszenia odpisów aktualizujących odniesiono w pozostałe przychody operacyjne.

Zmiana stanu wartości odpisu aktualizującego jest skutkiem dokonania odpisu w kwocie 1.234 tys. zł, wykorzystania w kwocie 1 888 tys. zł na skutek postawienia jednostek w stan upadłości oraz rozwiązania odpisu w kwocie 112 tys. zł w wyniku otrzymania płatności.
Zmniejszenie odpisu na zapasy dokonano w wyniku  przeprowadzonej oceny przydatności materiałów i  rozpoznania materiałów strategicznych, których przydatność gospodarcza jest dokonywana każdorazowo w toku inwentaryzacji.


PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys.

Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)

Ana okazicielabrakbrak615 400923gotówka+aport1996.01.241996.01.24

Bna okazicielabrakbrak1 020 0001 530gotówka1996.05.241996.01.24

Cna okazicielabrakbrak864 6001 297gotówka1997.01.241997.01.01

Dna okazicielabrakbrak1 430 6652 146gotówka1998.01.141998.01.01

Ena okazicielabrakbrak4 333 0006 500gotówka2001.06.292001.01.01

Fna okazicielabrakbrak4 251 5746 377gotówka2004.12.302004.01.01

Gna okazicielabrakbrak8 148 88212 223gotówka2010.08.252010.01.01

Liczba akcji, razem20 664 121


Kapitał zakładowy, razem30 996


Wartość nominalna jednej akcji (w zł)1,50

Kapitał zakałdowy Spółki nie podlegał zmianom 2020 roku.
Na dzień bilansowy akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego i taki sam procent w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu byli:
1. OP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach - posiada 5 765 246 szt. akcji, co stanowi 27,90% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
2. Adam Żyła - posiadał 3 100 000 szt. akcji, co stanowi 15,00 % w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
3. PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny - posiadał 2 065 743 szt. akcji, co stanowi 10,00% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
4. Marcin Wąsiel - posiadał 1 500 000 szt. akcji, co stanowi 7,26% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
5. Leszek Walczyk - Wiceprezes Zarządu Odlewnie Polskie S.A. - posiadał 1 230 578 szt. akcji, co stanowi 5,95% w
kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę Odlewnie Polskie S.A. posiadały akcje Spółki w ilościach nie
przekraczających 5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i w głosach na WZ. Są to następujące osoby:
1. Zbigniew Ronduda - Prezes Zarządu Spółki - 732 000 szt. akcji, co stanowi 3,5424% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
2. Ryszard Pisarski - Wiceprezes Zarządu Spółki - 732 000 szt. akcji, co stanowi 3,5424% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
3. Jacek Jaroszek - Członek Rady Nadzorczej - 70 000 szt. akcji, co stanowi 0,3388% w kapitale zakładowym Spółki i
tyle samo na WZ.
4. Kazimierz Kwiecień - Przewodniczący Rady Nadzorczej - 100 szt. akcji, co stanowi 0,0005% w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowegoKAPITAŁ ZAPASOWYw tys.

20202019

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnejutworzony ustawowo10 33210 332

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość24 90015 290

z dopłat akcjonariuszy / wspólnikówinny (wg rodzaju)767628

niewypłacona dywidenda przypadająca na akcje własne767628

Kapitał zapasowy, razem35 99926 250


KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.

20202019

z tytułu aktualizacji wartości godziwejz tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tymz wyceny instrumentów zabezpieczającychz tytułu podatku odroczonegoróżnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych-3730

inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem-3730


POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.

20202019

a) utworzony zgodnie z statutem/umową6


b) na akcje (udziały) własne3 784784

c) wsparcie związane z pandemią COVID-19100


Pozostałe kapitały rezerwowe, razem3 890784


ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.

20202019


Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.

20202019

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:1 2571 165

odniesionej na wynik finansowy1 2571 165

różnice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności
1

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową1 2571 164

odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia
92

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
92

różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową
92

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia15


odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)15


różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową15


odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem1 2421 257

odniesionej na wynik finansowy1 2421 257

różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową1 2421 257

odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.

20202019

stan na początek okresu2 6213 378

rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe2 3862 946

rezerwa na jubileusze235432

zwiększenia (z tytułu)29578

zwiększenie bieżące na rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe24078

zwiększenia bieżące na rezerwy na jubileusze55


wykorzystanie (z tytułu)290835

rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe
638

rezerwa na jubileusze290197

rozwiązanie (z tytułu)rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowestan na koniec okresu2 6262 621

rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe2 6262 386

rezerwa na jubileusze
235


ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.

20202019

stan na początek okresu2 1741 285

rezerwa na urlopy744678

rezerwa na jubileusze354310

rezerwa na wynagrodzenia219226

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne85771

zwiększenia (z tytułu)5642 446

rezerwa na urlopy412331

rezerwa na jubileusze
44

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne31786

rezerwa na wynagrodzenia1211 285

wykorzystanie (z tytułu)1 4011 557

rezerwa na wynagrodzenia2191 292

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne830


rezerwa na urlopy178265

rezerwa na jubileusze174


rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu1 3372 174

rezerwa na urlopy978744

rezerwa na jubileusze180354

rezerwa na wynagrodzenia121219

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne58857


ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.

20202019

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.

20202019

stan na początek okresu529258

rezerwa na badanie bilansu1816

rezerwa na inne koszty511242

zwiększenia (z tytułu)204549

rezerwa na badanie bilansu6959

rezerwa na inne koszty135490

wykorzystanie (z tytułu)364278

rezerwa na badanie bilansu6658

rezerwa na inne koszty298220

rozwiązanie (z tytułu)4


rezerwa na inne koszty4


stan na koniec okresu365529

rezerwa na badanie bilansu2118

rezerwa na inne koszty344511


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.

20202019

wobec jednostek powiązanych, w tym:aa) wobec jednostek zależnychkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującejkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
2 200

ba) wobec jednostek współzależnychkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonychkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tymca) wobec wspólnika jednostki współzależnejkredyty i pożyczkz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)cb) wobec znaczącego inwestorakredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek
2 200

kredyty i pożyczki
2 200

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem
2 200


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.

20202019

powyżej 1 roku do 3 lat
2 200

powyżej 3 do 5 latpowyżej 5 latZobowiązania długoterminowe, razem
2 200
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys.
2 200

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.Zobowiązania długoterminowe, razemw tys.
2 200

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne

w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

BNP PARIBAS Bank Polska S.A.Warszawa ul.Kasprzaka 10/162 200
w tys.0
w tys.Oprocentowanie zmienne Wibor 3M powiększony o marżę Banku 1,55% p.a.2022-09-30hipoteka do kwoty 23 250 tys. zł wraz z cesją praw z polisy, weksel wł. in blanco do kwoty 5 250 tys. złZabezpieczenie wspólne z Umową kredytową na 12 000 tys. zł

Kwota kredytu długoterminowego w wys. 2 200 tys. zł została spłacona w 2020 roku.W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.

20202019

) wobec jednostek powiązanych, w tym:1877

kredyty i pożyczki, w tym:aa) wobec jednostek zależnychdługoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującejkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:ba) wobec jednostek współzależnychkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonychkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługi”zobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostekkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)wobec pozostałych jednostek, w tym:1877

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnejkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:1877

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1877

do 12 miesięcy1877

powyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)cb) wobec znaczącego inwestorakredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek17 26319 915

kredyty i pożyczki, w tym:
1 209

długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:12 29313 615

do 12 miesięcy12 29313 615

powyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługi71


zobowiązania wekslowez tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 1641 895

z tytułu wynagrodzeń2 2122 204

inne (wg tytułów)523992

pozostałe523992

fundusze specjalne (wg tytułów)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem17 28119 992
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys. 10 87711 026

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 6 4048 966

b1. w waluciew tys. EUR1 3872 105

po przeliczeniu na tys. zł

6 4048 966

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 17 28119 992

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne

w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

BNP PARIBAS Bank Polska S.A.Warszawa,
ul. Kasprzaka 10/16
1 209
w tys.0
w tys.Oprocentowanie zmienne Wibor 3M powiększony o marżę Banku 1,55% p.a.2022-09-30hipoteka do kwoty 23 250 tys. zł wraz z cesją praw z polisy, weksel wł. in blanco do kwoty 5 250 tys. złZabezpieczenie wspólne z Umową kredytową na 12 000 tys. zł

Kwota kredytu krótkoterminowego w wys. 1 209 tys. zł została spłacona w 2020 roku.W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne


Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.

20202019

Stan na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20202019

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów413820

długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)413820

rezerwa na koszty braków jakościowych413820

rozliczenia międzyokresowe przychodów2 9584 101

długoterminowe (wg tytułów)1 9432 482

dotacja do środków trwałych otrzymanych z PFRON2949

dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i SPMF) z NFOŚIGW
15

dotacja do projektu inwestycyjnego z Ministerstwa Gospodarki - Zintegrowany System Topienia3741

dotacja do projektu celowego żeliwo sferoidalne z PARP1325

dotacja do OBRKO otrzymana z PARP736949

dotacja do OBRKO 2 otrzymana z Ministerstwa Rozwoju1 1281 403

krótkoterminowe (wg tytułów)1 0151 619

dotacja do środków trwałych otrzymanych z PFRON2121

dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i SPMF) z NFOŚIGW15512

dotacja do projektu inwestycyjnego z Ministerstwa Gospodarki - Zintegrowany System Topienia44

dotacja do projektu celowego żeliwo sferoidalne z PARP1111

dotacja do OBRKO otrzymana z PARP213315

dotacja do projektu Horse z programu 2020 + projekt Ensuleal73239

dotacja do OBRKO 2 otrzymana z Ministerstwa Rozwoju564517

dotacja do prac B+R (obróbka skrawaniem) otrzymana z Województwa Świętokrzyskiego 102


przychody przyszłych okresów WDT12


Inne rozliczenia międzyokresowe, razem3 3714 921

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję przedstawiono w niniejszym raporcie pod notą o nazwie "Bilans"PlikOpis


NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.

20202019

otrzymanych gwarancji i poręczeńod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostek
pozostałe (z tytułu)4 1753 448

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostek4 1753 448

od pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostek4 1753 448


Należności warunkowe, razem4 1753 448


Należności warunkowe odpowiadają kwocie możliwych do uzyskania dotacji ze środków publicznych w związku z zawartymi umowami na dofinansowanie projektów badawczych i inwestycyjnych.

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.

20202019

udzielonych gwarancji i poręczeńna rzecz jednostek powiązanych, w tym:na rzecz jednostek zależnychna rzecz jednostki dominującejna rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:na rzecz jednostek współzależnychna rzecz jednostek stowarzyszonychna rzecz innych jednostekna rzecz pozostałych jednostek, w tym:na rzecz wspólnika jednostki współzależnejna rzecz znaczącego inwestorana rzecz innych jednostek
pozostałe (z tytułu)35 39744 339

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:na rzecz jednostek zależnychna rzecz jednostki dominującejna rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:na rzecz jednostek współzależnychna rzecz jednostek stowarzyszonychna rzecz innych jednostekna rzecz pozostałych jednostek, w tym:35 39744 339

na rzecz wspólnika jednostki współzależnejna rzecz znaczącego inwestorana rzecz innych jednostek35 39744 339


Zobowiązania warunkowe, razem35 39744 339


Zobowiązania warunkowe zostały zabepieczone na majątku Spółki w postaci weksli własnych in blanco,

hipoteki wraz z cesją praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej, zastawu na środkach trwałych.


Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.

20202019

odlewy, w ty:125 840161 131

od jednostek powiązanych, w tym:13712

od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostek13712

od pozostałych jednostek125 703161 119

usługi, w tym:24 56138 311

od jednostek powiązanych, w tym:911

od innych jednostek911

od pozostałych jednostek24 55238 300

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem150 401199 442

od jednostek powiązanych, w tym:14623

od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostek14623

od pozostałych jednostek150 255199 419PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.

20202019

kraj75 45997 895

od jednostek powiązanych, w tym: 14623

od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostek14623

od pozostałych jednostek75 31397 872

eksport74 942101 547

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek74 942101 547

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem150 401199 442

od jednostek powiązanych, w tym:14623

od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostek14623

od pozostałych jednostek150 255199 419


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.

20202019

towary200213

materiały384446

od jednostek powiązanych, w tym: 12470

od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostek12470

od pozostałych jednostek460590

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem584660

od jednostek powiązanych, w tym:12470

od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostek12470

od pozostałych jednostek460590


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.

20202019

kraj394460

od jednostek powiązanych, w tym: 12470

od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek12470

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostek12470

od pozostałych jednostek270390

eksport190200

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek190200

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem584660

od jednostek powiązanych, w tym:12470

od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostek12470

od pozostałych jednostek460590


KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.

20202019

amortyzacja10 89410 237

zużycie materiałów i energii58 61876 895

usługi obce22 41727 750

podatki i opłaty1 2851 179

wynagrodzenia37 57149 884

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne7 70610 011

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)3 4846 039


Koszty według rodzaju, razem141 975181 995

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych-4 059-3 743

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)-670-114

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-3 597-5 507

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-11 213-12 333

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów122 436160 298


INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.

20202019

rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:7241 025

przedawnione i umorzone zobowiązania
13

otrzymane kary i grzywny322582

nadwyżki inwentaryzacyjne1088

przychód z tytułu użytkowania samochodów i inne (oddział Niemcy)266225

zwrot z ZUS (oddział Niemcy)
164

pozostałe2833

Inne przychody operacyjne, razem7241 025


INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.

20202019

utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:1 067301

przekazane darowizny30107

niedobory i szkody13034

koszty złomowania wyrobów gotowych130136

przedawnione i umorzone należności224

niewykorzystane zdolności produkcyjne710


pozostałe65


Inne koszty operacyjne, razem1 067301

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzeniaPRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.

20202019

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostekPrzychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.

20202019

z tytułu udzielonych pożyczekod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostekpozostałe odsetkiod jednostek powiązanych, w tym:23

od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek, w tym:23

od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostek23

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem23


INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.

20202019

dodatnie różnice kursowe1 231


zrealizowane675


niezrealizowane556


rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:40


wpływy z udzielonych poręczeń40


Inne przychody finansowe, razem1 271KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.

20202019

od kredytów i pożyczek90183

dla jednostek powiązanych, w tym:dla jednostek zależnychdla jednostki dominującejdla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:dla jednostek współzależnychdla jednostek stowarzyszonychdla innych jednostekdla pozostałych jednostek, w tym: 90183

dla wspólnika jednostki współzależnejdla znaczącego inwestoradla innych jednostek90183


pozostałe odsetki2610

dla jednostek powiązanych, w tym:dla jednostek zależnychdla jednostki dominującejdla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:dla jednostek współzależnychdla jednostek stowarzyszonychdla innych jednostekdla pozostałych jednostek, w tym:dla wspólnika jednostki współzależnejdla znaczącego inwestoradla innych jednostek2610

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem116193


INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.

20202019

ujemne różnice kursowe, w tym:
78

zrealizowane
-77

niezrealizowane
155

utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:1012

koszty wypłaty dywidendy1012

Inne koszty finansowe, razem1090


UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.

20202019

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanychodpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanychodpis różnicy w wycenie aktywów nettoPozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych


Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostkiPlikOpis


PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.

20202019

Zysk (strata) brutto17 69123 838

Dochód Oddziału w Niemczech-1 272-995

Koszty nieuznane podatkowo6 9829 183

Przychody nieuznane podatkowo3 1962 367

inne różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania-6 669-6 726

Korekty konsolidacyjneRóżnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym16 08024 923

Podatek dochodowy według stawki 19 %3 0554 735

Podatek dochodowy do zapłaty w Niemczech482184

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatkuPodatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:3 5374 919

wykazany w rachunku zysków i strat3 5374 919

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własnydotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.

20202019

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych30092

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowychzmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresuzmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy-15-9

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem28583


ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.

20202019

ujętego w kapitale własnymujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmyPozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączeniaPODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.

20202019

działalności zaniechanejwyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.

20202019


Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razemNależy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

W dniu 28 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Odlewnie Polskie S.A. podjęło Uchwałę nr 18/2020
o przeznaczeniu osiągniętego w 2019 roku zysku netto w kwocie 18 836 na:

- kapitał zapasowy w części wynoszącej 9 610 tys. zł

- kapitał rezerwowy w części wynoszącej 3 100 tys. zł, z tego 100 tys zł zostało przeznaczone na wsparcie działań związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jej skutków

- wypłatę dywidendy w części wynoszącej 5 166 tys. zł, z czego faktycznie wypłacono kwotę 5 027 tys. zł, a różnicę w kwocie 139 tys. zł przypadającą na posiadane przez Spółkę akcje własne przekazano na zwiększenie kapitału
zapasowego

- wypłatę nagrody rocznej dla pracowników Spółki w części wynoszącej 960 tys. zł

Zarząd Spółki Odlewnie Polskie S.A. zawnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku osiągniętego za 2020 r. w kwocie 13 869 tys. zł na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i na wypłatę dywidendy.PlikOpis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Dane objaśniające sposób obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przedstawiono w niniejszym raporcie pod notą "Rachunek zysków i strat" z uwagi na brak elementów rozwadniających akcje zwykłe w niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie prezentuje rozwodnionego zysku na jedną akcję.PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Szczegółowe objaśnienia struktury środków pieniężnych dla rachunku przepływów pieniężnych zostały zawarte w punkcie IV.25 dokumentu pn. "Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2020 r."


PlikOpisPRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.

20202019

Zysk (strata) nettoKorekty razemUdział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja(Zyski) straty z tytułu różnic kursowychOdsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(Zysk) strata z działalności inwestycyjnejZmiana stanu rezerwZmiana stanu zapasówZmiana stanu należnościZmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytówZmiana stanu rozliczeń międzyokresowychInne korektyPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:


1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach


b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego


1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy


1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego


5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu


18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów


23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności


28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy


30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis

Informacja_Dod_do_SF_2020-sig-sig-sig-sig.pdfInformacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za 2020 rok
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

PlikOpis


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-30Zbigniew Ronduda


Prezes Zarządu

2021-04-30Leszek Walczyk
Dyrektor Finansowy / Wiceprezes Zarządu2021-04-30Ryszard Pisarski
Wiceprezes ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-30Adriana KoziełGłówny Księgowy
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk