• Odbierz prezent
ODLEWNIE: Powołanie Zarządu Spółki (2022-05-26 16:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Powołanie Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 roku ustaliła skład Zarządu Spółki na jednego lub dwóch członków na kolejną wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się 26 maja 2022 roku.

W skład Zarządu został powołany Pan Leszek Walczyk, któremu Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Członka Zarządu.


Pan Leszek Walczyk pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach.

Pan Leszek Walczyk posiada 20% udziałów w OP Invest Sp. z o.o., strategicznym, długoterminowym, znaczącym Akcjonariuszu Spółki. Nie posiada powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Leszek Walczyk jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2002 zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

W latach 1982-1985 pracował jako inspektor w Wydziale Przemysłu Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w latach 1985-1987 pracował kolejno jako specjalista, Kierownik Zespołu Ekonomicznego, Główny Specjalista ds. Ekonomicznych, Zastępca Dyrektora Biura Ekonomicznego w Przedsiębiorstwie Eksportu Usług Technicznych EXBUD w Kielcach. W latach 1991-2001 był Dyrektorem Finansowym, Głównym Księgowym, Członkiem Zarządu, Wiceprezesem Zarządu EXBUD S.A., a następnie Prezesem Zarządu EXBUD SKANSKA S.A. w Kielcach. Od 2002 do maja 2015 roku pan Leszek Walczyk był Prezesem Zarządu OP Invest Sp. z o.o.

Od 2002 roku do 19 maja 2022 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółi i jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Finansowego .

Pan Leszek Walczyk pełnił funkcje w organach nadzorczych następujących podmiotów: w latach 1991-2001 Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Gdańsku, w latach 1999-2001 Przewodniczący Rady Nadzorczej Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych S.A. w Kielcach, w latach 1999-2000 Członek Rady Nadzorczej Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Rzeszowie, w latach 1998-2001 Przewodniczący Rady Nadzorczej Hydrotrest S.A. w Krakowie, w latach 1998-2000 Członek Rady Nadzorczej Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Rzeszowie, w roku 2000 Przewodniczący Rady Nadzorczej Energomontaż Zachód, w latach 2004-2010 Członek Rady Nadzorczej Kieleckiej Grupy Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Kielcach, od lutego 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach. Od czerwca 2015 roku jest Członkiem Zarządu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Kielcach.

Pan Leszek Walczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-05-26Leszek Walczyk
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk