• Odbierz prezent
Obligacje chińskie. Wyższa rentowność i bezpieczeństwo, czyli dlaczego warto inwestować w chińskie obligacje skarbowe!
fot. freepik.com

Pomimo solidnych przepływów zagranicznego kapitału w roku ubiegłym, chińskie rynki finansowe wciąż są względnie odizolowane od globalnego kapitału. Według raportu FTSE Russell  na temat chińskiego rynku obligacji z lipca 2020 r., udział inwestorów zagranicznych, skoncentrowany przede wszystkim na obligacjach rządowych, sięga ok. 9% na rynku chińskich obligacji skarbowych, ale zaledwie ok. 3% na całym krajowym rynku obligacji.

Grawitacyjny ciąg w kierunku zera

Inwestorzy działający na światowych rynkach instrumentów o stałym dochodzie muszą oszacować prawdopodobieństwo wzrostu rentowności obligacji z rynków rozwiniętych i wzrost korelacji z Chinami czy też prawdopodobieństwo, że rentowność  chińskich obligacji rządowych spadnie na terytorium ujemne. Ze strukturalnego  punktu widzenia, nie sądzimy, by Chiny w dłuższej perspektywie okazały się wyjątkiem od reguły grawitacyjnego ciągu w kierunku zerowych stóp procentowych, zważywszy na duże obciążenie zadłużeniem, starzejącą się populację i siły deflacyjne.

Chiny są obecnie jedynym krajem ze wskaźnikiem długu do produktu krajowego brutto (PKB) przekraczającym 250%,

który wciąż  opiera się przed wprowadzeniem zerowych stóp procentowych, według JP Morgan Research. To odstępstwo nie będzie jednak  trwać wiecznie. Stosunek zadłużenia do  PKB Chin jest bliski 300%, a ok. 70% całkowitego finansowania gospodarki pochłaniają  odsetki. Dlatego nie sądzimy, by Chiny były w stanie udźwignąć wyższe stopy  procentowe i spodziewamy się spadku stóp w kierunku zera w perspektywie kilku najbliższych lat.

Chiński „wielki wybuch”: otwarcie krajowego rynku obligacji

Zanim Chiny otworzyły lokalny rynek obligacji, wielu światowych inwestorów wykorzystywało obligacje skarbowe z eksportujących surowce rynków wschodzących jako sposób na uzyskanie ekspozycji na imponujący chiński wzrost gospodarczy. Dzięki nowym kanałom dostępu dla inwestorów zagranicznych, tj. programom China Interbank Bond Market (CIBM) z 2016 r. i Bond Connect z 2017 r., napływ kapitału zagranicznego przyspieszył  w 2019 r., gdy lokalne chińskie obligacje zostały włączone do indeksu Bloomberg  Barclays Global Aggregate Index.

W 2020 r. chińskie obligacje zostały dodane do indeksu JP Morgan Government Bond Emerging Market Index,

a włączenie do indeksu FTSE  World Government Bond Index jest zaplanowane na październik 2021 r. Zarządzający rezerwami banków centralnych i funduszami  skarbowymi poszukujący większej dywersyfikacji dochodu są jak dotąd najważniejszymi  zagranicznymi inwestorami na chińskim  rynku obligacji. Niemniej jednak szacujemy, że włączenie tych instrumentów do indeksów  może wygenerować przepływ zagranicznego  kapitału o wartości do 400 mld USD (2,6 bln  RMB¥) w ciągu kolejnych dwóch lub trzech lat, przyciągając jednocześnie aktywnych inwestorów skoncentrowanych na wartości, którzy będą chcieli wykorzystać wyższy dochód oferowany przez chińskie obligacje.

Zwrot w kierunku wzrostu generowanego przez konsumpcję

Otwarcie chińskiego rynku jest naturalnym etapem procesu odchodzenia od modernizacji opartej na długu i produkcji opartej na  eksporcie w kierunku bardziej organicznego wzrostu stymulowanego chińskimi innowacjami i gospodarki opartej na konsumpcji  krajowej. W obliczu wyzwań dla wzrostu gospodarczego związanych ze starzeniem się populacji, mało wydajną alokacją kapitału i niekorzystną sytuacją geopolityczną, która w pewnym stopniu ogranicza eksport, Chiny muszą reformować swoje rynki finansowe, by optymalizować alokację kapitału.

Jeżeli Chinom nie uda się zwiększyć wydajności produkcji i konkurować z innymi gospodarkami w branżach na wyższym poziomie łańcucha wartości, gospodarka ta może wpaść w „pułapkę średniego dochodu”. Pomimo solidnych przepływów zagranicznego kapitału w roku ubiegłym, chińskie rynki finansowe wciąż są względnie odizolowane od globalnego kapitału. Według raportu FTSE Russell na temat chińskiego rynku obligacji z lipca 2020 r., udział inwestorów zagranicznych, skoncentrowany  przede wszystkim na obligacjach rządowych, sięga ok. 9% na rynku chińskich obligacji skarbowych, ale zaledwie ok. 3% na  całym krajowym rynku obligacji.5 Dla porównania, udział zagranicznych inwestorów w rynkach papierów skarbowych ze Stanów Zjednoczonych i obligacji rządowych ze  strefy euro w obydwu przypadkach przekracza 25%. Chiny potrzebują światowej klasy rynku finansowego, który przyciągnie większe ilości zagranicznego kapitału, by dorównać pod względem skali gospodarce.

Wprowadzenie systemu rynkowego

Osiągnięcie tego celu wymaga otwarcia rachunku kapitałowego na przepływy kapitału w obydwu kierunkach. Obecnie Chiny stymulują napływ pieniądza, ale wciąż drastycznie ograniczają odpływ kapitału. Powtarzając jak mantrę swoje zobowiązanie do stopniowego wprowadzania zmian, chińskie władze uważają, by zbyt szybko nie stracić kontroli, ze względu na złożoność ich misji. W obliczu strukturalnego spadku nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, Chiny  potrzebują większych zagranicznych inwestycji bezpośrednich, by finansować przyszły wzrost, podnosić poziom swojego łańcucha wartości i promować swoją walutę na całym świecie. Otwarcie rynku obligacji może także posłużyć jako katalizator pozwalający wymusić trudne reformy finansowe.

Dzięki przejściu na system oparty w większym stopniu na zasadach rynkowych, inwestorzy są w stanie lepiej wyceniać ryzyko kredytowe, podczas gdy Chiny koncentrują się na  powstrzymaniu wzrostu wolumenu kredytów zagrożonych i spłacanych nieterminowo oraz stymulowaniu wzrostu produktywności  poprzez bardziej wydajne inwestycje we własne innowacje. Otwarcie chińskiego rynku postrzegamy jako  wydarzenie o randze „wielkiego wybuchu”  dla światowego rynku obligacji, porównywalne z wejściem Chin do WTO w 2001 r. Gdyby udział inwestorów zagranicznych  w chińskim rynku obligacji wzrósł do  poziomu porównywalnego z rynkiem obligacji w Stanach Zjednoczonych (gdzie wynosi ok. 25%), potencjalny napływ kapitału mógłby sięgnąć 4 bln USD (26,1 bln  RMB¥).

Jeżeli Chiny będą stopniowo pozwalać krajowym gospodarstwom domowym na  dywersyfikowanie inwestycji i inwestowanie  na rynkach zagranicznych, odpływ kapitału również może być mierzony w bilionach dolarów amerykańskich. Te kwoty będą miały istotne implikacje dla światowego rynku finansowego. Gdy Stany Zjednoczone i Chiny będą konkurowały o kapitał inwestorów zagranicznych, Ludowy Bank Chin będzie musiał częściej korygować politykę pod kątem zmian kursów walut i rynkowych stóp procentowych.

Argumenty przemawiające za inwestowaniem w chińskie obligacje skarbowe: wyższa rentowność i bezpieczeństwo

Jako inwestorzy skoncentrowani na wartości i czynnikach makroekonomicznych, w przypadku każdej możliwości inwestycyjnej w pierwszej kolejności oceniamy ryzyko związane ze słusznością posiadanych informacji i ryzyko wyceny. Ocena ryzyka związanego z informacjami obejmuje głęboką analizę fundamentalną pozwalającą ustalić, czy podstawowe założenia naszej tezy inwestycyjnej mogą okazać się nieprawidłowe. Analiza ryzyka wyceny wymaga zrozumienia  anomalii cenowych. Więcej informacji na temat fundamentów chińskich obligacji skarbowych, włącznie z omówieniem specyficznych czynników gospodarczych i politycznych oraz ryzyka związanego z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG), można znaleźć w części pt. Najważniejsze czynniki ryzyka i ograniczanie ryzyka

Po tym, jak rentowność osiągnęła poziom odbicia w kwietniu 2020 r., chińskie obligacje rządowe były wyprzedawane w okresie od kwietnia do listopada 2020 r., co miało wyraźny wpływ na wyceny. Przyczynami wyprzedaży były, według nas, trzy następujące czynniki:

  • Chiny wyszły z lockdownów wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 szybciej niż inne regiony i generalnie  uniknęły kolejnych fal zakażeń, z którymi wciąż zmagają się inne kraje. W rezultacie dynamika gospodarcza mierzona komponentem indeksu PMI związanym z wydajnością zanotowała na początku 2020 r. mocne odbicie, a rentowność obligacji szybciej wróciła  do normy.
  • Podczas gdy chiński deficyt budżetowy wzrósł o 4-5%, odnotowaliśmy współmierny wzrost emisji obligacji rządowych, obligacji banków realizujących politykę pieniężną i specjalnych obligacji emitowanych przez władze lokalne, które miały finansować ten deficyt. Ta potężna podaż stłumiła popyt inwestorów.
  • Ludowy Bank Chin sygnalizuje normalizację polityki bez dalszego luzowania. Dalsze zmiany na rynku obligacji będą prawdopodobnie zależeć od wyników chińskiej gospodarki w kolejnych miesiącach 2021 r. po pandemii.

Słabnąca dynamika wzrostu

Po wyraźnym, ale nierównomiernym ożywieniu w Chinach, uważamy, że dynamika chińskiego wzrostu może zacząć nieco słabnąć  w 2021 r. w związku z normalizacją polityki i koncentracją na delewarowaniu ryzyka finansowego, przy jednoczesnym unikaniu zjawiska klifu fiskalnego. Przewidujemy, że uwaga władz skoncentruje się na bardzo  wymagającym zadaniu przesunięcia środka ciężkości wzrostu gospodarczego z inwestycji w infrastrukturę i nieruchomości w kierunku konsumpcji, usług i produkcji. Wzrost  liczby przypadków zakażeń koronawirusem COVID-19 lub brak woli do zmiany status quo przed obchodami stulecia Komunistycznej Partii Chin w lipcu 2021 r. mogą ograniczyć  tempo i skalę zaostrzania polityki pieniężnej.  Niemniej jednak uważamy, że konsolidacja  budżetowa, spadek tempa wzrostu kredytów i środki makroostrożnościowe mające zapobiec powstawaniu baniek cenowych i ograniczyć wzrost ukrytego długu lokalnych władz mogą ostatecznie niekorzystnie wpłynąć na wzrost w późniejszych miesiącach 2021 r.

FXMAG obligacje obligacje chińskie. wyższa rentowność i bezpieczeństwo, czyli dlaczego warto inwestować w chińskie obligacje skarbowe!  akcje a obligacje, akcje i obligacje, akcje obligacje, axa obligacji, chińskie obligacje, co to obligacje, co to są obligacje, czołgi za obligacje, generali korona obligacje, ike obligacje, ike obligacje skarbowe, investor obligacji, ipopema obligacji, jak kupić obligacje, jakie obligacje warto kupić 2020, kalkulator obligacji, kalkulator obligacji skarbowych, millennium obligacji klasyczny, millennium obligacji korporacyjnych, nn krótkoterminowych obligacji, nn obligacji, nn obligacji krótkoterminowych, noble fund obligacji, noble funds obligacji, obligacje, obligacje 10 miesieczne, obligacje 500+, obligacje chińskie, obligacje co to, obligacje długoterminowe, obligacje getback, obligacje indeksowane, obligacje indeksowane inflacją, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne, obligacje korporacyjne millenium, obligacje państwowe, obligacje premiowe 2019, obligacje rodzinne, obligacje skarbowe, obligacje skarbowe 10 miesięczne, obligacje skarbowe 2019, obligacje skarbowe czy warto, obligacje skarbowe gdzie kupić, obligacje skarbowe kalkulator, obligacje skarbowe logowanie, obligacje skarbowe opinie, obligacje skarbowe oprocentowanie, obligacje skarbowe pko, obligacje skarbowe pko bp, obligacje skarbowe ryzyko, obligacje skarbu państwa, obligacje skarbu państwa kalkulator zysku, obligacje stooq, obligacje trzymiesięczne, obligacje zerokuponowe, oprocentowanie obligacji, pko obligacje, pko obligacje skarbowe, pko obligacji długoterminowych, pko obligacji skarbowych, pzu obligacji krótkoterminowych, rentowność obligacji, rodzaje obligacji, santander obligacji skarbowych, santander prestiż obligacji korporacyjnych, santander prestiż obligacji skarbowych, unikorona obligacje, zakup obligacji,obligacje chińskie 1913 1


Franklin Templeton

Franklin Templeton to amerykańska międzynarodowa spółka holdingowa, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi jest nazywana Franklin Templeton; jest globalną firmą inwestycyjną założoną w Nowym Jorku w 1947 roku jako Franklin Distributors, Inc.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk