• Odbierz prezent
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Z artykułu dowiesz się:

- Czym jest informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego?
- co kryje w sobie informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
- dlaczego informacja dodatkowa jest istotna dla inwestora

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego to szczególny element sprawozdania finansowego. Informacja dodatkowa dostarcza kluczowych informacji o spółce. Niestety element ten bywa moim zdaniem niesłusznie niedoceniany i pomijany w analizach. Zastanówmy się jednak, jakich informacji może nam on dostarczyć.

 

Kluczowy element sprawozdania

Po omówieniu aktywów oraz pasywów bilansu,  a także rachunku zysków i strat, przyszedł czas na omówienie informacji dodatkowej w ramach cyklu "Sprawozdania finansowe dla inwestorów". Jest to moim zdaniem kluczowy element sprawozdania finansowego.  Składa się on z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień (mowa o polskich standardach rachunkowości, tak jak w poprzednich artykułach z cyklu).

 

Dlaczego uważam, że informacja  dodatkowa jest tak ważnym elementem sprawozdania finansowego?  Ponieważ analiza bilansu, rachunku zysków i strat czy też cash flow, bez uwzględnienia informacji dodatkowej może prowadzić do wyciągania bardzo błędnych wniosków. Trudno dokładnie studiować całość sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy dla podjęcia decyzji ważna jest każda sekunda. Jeżeli jednak chcemy dobrze przygotować się do dużej inwestycji, nieodpowiedzialnym byłoby podejmowanie decyzji bez zapoznania się np. z technikami wyceny, które stosuje spółka.

 

To jaki wpływ na wyniki spółek mają różne rozwiązania rachunkowe opiszę Wam w przyszłości. Na razie chciałbym tylko zwrócić uwagę na to czego można dowiedzieć się z lektury informacji dodatkowej.

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera podstawowe informacje takie jak:

  • firma (nazwa), adres, przedmiot działalności;
  • czas trwania jednostki (w sytuacji, gdy np. spółka została zawarta na czas oznaczony);
  • określenie okresu objętego sprawozdaniem;
  • informacja o zawarciu w sprawozdaniu danych łącznych, jeżeli w skład jednostki wchodzą jednostki organizacyjne, które samodzielnie sporządzają sprawozdania finansowe.

 

Poza tymi podstawowymi danymi wprowadzenie zawiera pewne kluczowe informacje, na które naprawdę warto jest zwrócić uwagę:

  • wskazanie czy sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej oraz wskazanie okoliczności zagrażających kontynuowaniu działalności. To naprawdę bardzo ważne. Po pierwsze wskazuje nam czy jednostka dostrzega możliwość zaprzestania działalności. Po drugie mówi pośrednio o metodach wyceny, gdyż w przypadku spółek zagrożonych upadłością mogą się one różnić;
  • wskazanie metod rozliczenia połączenia jednostek (np. jeżeli doszło do fuzji lub przejęcia innej jednostki) oraz poinformowaniu, że sprawozdanie nastąpiło po połączeniu z inną jednostką. Ma to duże znaczenie, gdyż wyjaśnia różnice pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu, a danymi z lat poprzednich;
  • omówieniu zasad polityki rachunkowości. Jedna z najważniejszych kwestii. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego znajdziemy informację o przyjętych zasadach wyceny aktywów i pasywów, o metodach ustalania wyniku finansowego i sposobie sporządzania sprawozdania.

 

Musisz wiedzieć, że standardy rachunkowości nie narzucają ściśle wszystkich rozwiązań. Czasem jednostki mają wybór różnych metod. Powoduje to sytuację, w której ten sam stan faktyczny można zaprezentować na wiele sposobów. Informacja dodatkowa wyjaśnia, które metody zostały wybrane. Znając różnice pomiędzy poszczególnymi metodami można ocenić wpływ ewentualnego zastosowania innej metody, na przedstawione (np. w bilansie) wartości liczbowe.

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Jest to kolejna część informacji dodatkowej, która w swoim zakresie jest tak szeroka, że nie sposób opisać wszystkim możliwych informacji tam zawartych w tym artykule. Generalnie rzecz biorąc, znajdują się tam objaśnienia do poszczególnych pozycji.

 

Znajdziesz tu na przykład szczegółowe informacje o zobowiązaniach długoterminowych. W bilansie zobowiązania dzielą się na długoterminowe i krótkoterminowe. Informacja dodatkowa jest miejscem, w którym można uszczegółowić informacje o zobowiązaniach. Dzięki temu dowiesz się jakie kwoty spółka będzie musiała spłacić w terminie 1-3 lat, a jakie za ponad pięć lat.

 

Poza tym dzięki informacji dodatkowej dowiesz się o zobowiązaniach pozabilansowych. Co to takiego? To zobowiązania, które pod pewnymi warunkami mogą stać się wymagalne. Przykładowo, jeżeli spółka A udzieliła poręczenia spółce B, to w przypadku, gdy spółka B nie spłaci zobowiązania, będzie musiała zrobić to spółka A. W bilansie nie znajdziesz o tym ani słowa. Jeżeli takie zobowiązanie pozabilansowe (warunkowe) jest znacznej wartości, to w razie jego realizacji może sprawić spółce niemałe problemy. W skrajnym przypadku może nawet doprowadzić ją do upadłości.

 

To tylko przykłady. W informacji dodatkowej znajdziesz znacznie więcej. Jest ona prawdziwą kopalnią wiedzy o szczegółowej sytuacji spółki. Uzupełnia ona doskonale ogólne informacje przedstawiane w innych częściach sprawozdania. Poza tym pomaga lepiej je zrozumieć.

 

Mam nadzieję, że docenisz wartość tego niejednokrotnie pomijanego w analizach elementu sprawozdania finansowego. W kolejnym artykule przedstawię rachunek przepływów pieniężnych.

 

(źródło grafiki głównej: pexels.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk