• Odbierz prezent
NWAI DM SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (2021-03-04 16:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
NWAI DM SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 („Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w zakresie dotyczącym §7a ust. 4 statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej.
19. Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWAI Dom Maklerski S.A. w 2020 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
21. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej działającej w sposób kolegialny.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany „Polityki dokonywania weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników kluczowych w NWAI Dom Maklerski S.A.” i przyjęcia jej nowego tekstu jednolitego pod zmienioną nazwą: „Polityka oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWAI Dom Maklerski S.A.” oraz przeprowadzonej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej działającej w sposób kolegialny.
23. Zamknięcie Zgromadzenia.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) przypada na dzień 15 marca 2021 r.
Spółka przewiduje możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną zmianą statutu, Zarząd Spółki informuje, że załączone projekty uchwał obejmują dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, treść proponowanych zmian oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2021-03-31
2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2021-03-31
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 31.03.2021.pdf
Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 31.03.2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NWAI DM SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-357WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. NOWY ŚWIAT64
(ulica)(numer)
22 201 97 5022 201 97 51
(telefon)(fax)
company@nwai.plnwai.pl
(e-mail)(www)
525-242-3576
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Mateusz WalczakPrezes Zarządu
2021-03-04Michał RutkowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk