• Odbierz prezent
NWA: Podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku objęcia akcji zwykłych serii G spółki w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego (2021-10-27 18:38)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, w dniu 27 października 2021 r., na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, nastąpiła rejestracja w KDPW oraz przyznanie uprawnionemu poprzez rejestrację na rachunku papierów wartościowych uprawnionego 4.370 (słownie: czterech tysięcy siedemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki („Akcje”), co zgodnie z art. 451 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”) jest równoznaczne z przyznaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z art. 451 § 2 w zw. art. 452 § 1 KSH, w związku z przyznaniem Akcji, nastąpiło nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji, tj. o kwotę 4.370 zł (słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy Spółki został zatem podwyższony z kwoty 1.572.422,00 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote) do kwoty 1.576.792,00 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote).

Po przyznaniu Akcji kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.576.792,00 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 1.576.792 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. Ogólna liczba głosów w Spółce wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 1.576.792 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa).

Podstawę emisji Akcji stanowią:
1.Uchwała nr 5 z dnia 28 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego,
2. Uchwała nr 6 z dnia 28 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu.

Zgodnie z art. 452 § 4 KSH, Zarząd dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych i przyznanych akcji celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-27 18:38:57Mateusz WalczakPrezes Zarządu
2021-10-27 18:38:57Michał RutkowskiCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk