• Odbierz prezent
NWA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy     na dzień 31 marca 2021 r. (2021-03-04 15:45)
Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 („Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2020.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2020.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w zakresie dotyczącym §7a ust. 4 statutu Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej.
19.Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWAI Dom Maklerski S.A. w 2020 roku.
20.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
21.Przeprowadzenie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej działającej w sposób kolegialny.
22.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany „Polityki dokonywania weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników kluczowych w NWAI Dom Maklerski S.A.” i przyjęcia jej nowego tekstu jednolitego pod zmienioną nazwą: „Polityka oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWAI Dom Maklerski S.A.” oraz przeprowadzonej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej działającej w sposób kolegialny.
23.Zamknięcie Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) przypada na dzień 15 marca 2021 r.
Spółka przewiduje możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia
o zwołaniu ZWZ oraz „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną zmianą statutu, Zarząd Spółki informuje, że załączone projekty uchwał obejmują dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, treść proponowanych zmian oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:
1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2021-03-31
2.Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2021-03-31

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt. 2 oraz pkt. 3 w zw. z § 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-04 15:45:40Mateusz WalczakPrezes Zarządu
2021-03-04 15:45:40Michał RutkowskiCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk