• Odbierz prezent
NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok (2021-04-12 23:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie (dalej: "Spółka") podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 28 marca 2021 roku.
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2020 rok zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego, do rocznych raportów finansowych zawierających sprawozdania finansowe za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2020 r. stosowany winien być jednolity elektroniczny format sprawozdawczy (ang. European Single Electronic Format, „ESEF”). Od grudnia 2020 r., zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym trwają prace nad przepisami odraczającymi obowiązek stosowania w/w formatu. Ministerstwo Finansów we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w połowie grudnia 2020 r. poinformowało, o zamiarze skorzystania z opcji krajowej dotyczącej odroczenia wprowadzenia ESEF oraz o pracach nad zmianami w przepisach krajowych. Spółka zamierza skorzystać z tych regulacji. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego Emitenta został zaplanowany przy założeniu, iż przed dniem 31 marca 2021 r. w życie wejdą krajowe przepisy odraczające obowiązek stosowania do rocznego raportu finansowego (skonsolidowanego i jednostkowego) za rok obrotowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2020 r. jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego ESEF. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu zapowiadana zmiana prawa nie nastąpiła.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-184-15015854360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-12Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2021-04-12Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk