• Odbierz prezent
NTT SYSTEM S.A.: Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok (2022-05-26 16:33)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podjęciu uchwały w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej podziału zysku netto za rok 2021 oraz deklaracji wypłaty dywidendy.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości nieprzekraczającej 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą przekłada się na ogólną kwotę nieprzekraczającą 4 064 330,40 PLN.
Jednocześnie Zarząd rekomenduje pozostałą część zysku netto Spółki za 2021 rok w kwocie nie mniejszej
niż 13 542 985,81 PLN (wg obecnego stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę) wyłączyć od podziału
pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Podstawą wyżej opisanej rekomendacji, uwzględniającej bieżącą sytuację rynkową, jest chęć utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju Emitenta
i jego Grupy Kapitałowej.
Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.
Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku NTT System S.A. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-184-15015854360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2022-05-26Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk