• Odbierz prezent
NTT SYSTEM S.A.: Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok (2021-05-28 15:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. informuje o podjęciu uchwały w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej podziału zysku netto za rok 2020 oraz deklaracji wypłaty dywidendy.
W związku z opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2021 r. sprawozdaniem finansowym NTT System S.A. za rok 2020, Zarząd Spółki podjął w dniu 28 maja 2021 r. uchwałę, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. przyjęcie propozycji następującego podziału zysku netto za 2020 r.
w kwocie 8 007 226,00 PLN:
- wypłatę dywidendy w wysokości nieprzekraczającej 0,12 PLN (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję,
co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą przekłada się na ogólną kwotę nieprzekraczającą
1 625 929,92 PLN;
- wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy pozostałej części zysku netto za 2020 r., tj. kwoty 6 381 296,08 PLN i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy.
Podstawą wyżej opisanej rekomendacji, uwzględniającej bieżącą sytuację rynkową, jest chęć utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku NTT System S.A. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-184-15015854360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-28Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2021-05-28Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk