• Odbierz prezent
NTT SYSTEM S.A.: raport finansowy (2021-06-02 23:57)
TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-06-02
NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-184-15015854360
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Przychody ze sprzedaży235 588122 01951 52727 755
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 2272 6141 362595
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 5022 2421 203510
Zysk (strata) netto4 3411 736949395
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 232-4 4551 363-1 013
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-56-18-12-4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 7565 401-2 3531 229
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-4 580928-1 002211
Liczba akcji (w szt.)13 549 41613 555 67513 549 41613 555 675
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0.320.130.070.03
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa razem311 965273 35866 94159 235
Zobowiązania długoterminowe3923918485
Zobowiązania krótkoterminowe163 151128 88635 00927 929
Kapitał własny148 422144 08131 84831 222
Kapitał podstawowy83 10083 10017 83118 007
Liczba akcji (w szt.)13 549 41613 549 41613 549 41613 549 416
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10.9510.632.352.30
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane):
Przychody ze sprzedaży235 548122 00951 51927 753
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 3412 7181 387618
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 6162 3461 228534
Zysk (strata) netto4 4551 840974419
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 499-3 4221 421-778
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-56-18-12-4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 7565 401-2 3531 229
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-4 3131 961-943446
Liczba akcji (w szt.)13 549 41613 555 67513 549 41613 555 675
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0.330.140.070.03
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa razem309 683268 19666 45158 116
Zobowiązania długoterminowe2202204748
Zobowiązania krótkoterminowe162 765125 73334 92627 246
Kapitał własny146 698142 24331 47830 823
Kapitał podstawowy83 10083 10017 83118 007
Liczba akcji (w szt.)13 549 41613 549 41613 549 41613 549 416
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10.8310.502.322.27

Wybrane dane prezentowane w kwartalnej informacji finansowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na EUR w następujący sposób:

- pozycje dotyczące sprawozdań z całkowitych dochodów oraz sprawozdań z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł za okres 01-03.2021 r. – 1 EUR = 4,5721 PLN, a za okres 01-03.2020 r. – 1 EUR = 4,3963 PLN;
-
pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 marca 2021 r. - 1 EUR = 4,6603 PLN, na dzień 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,6148 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 7/2021z dnia2021-06-02o treści:
Tytuł: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2021 r.

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2021 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2021 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. błędnie zamieścił na stronie 5 dane w Kwartalnej Informacji Finansowej Jednostki Dominującej za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku, w Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej w pozycji „Rezerwy krótkoterminowe” na dzień 31/03/2021 r. Była to oczywista pomyłka pisarska, polegająca na błędnym wpisaniu kwoty.

Było na dzień 31/03/2021 r.:

Rezerwy krótkoterminowe – 33 084 tys. PLN

Powinno być na dzień 31/03/2021 r.:

Rezerwy krótkoterminowe – 32 084 tys. PLN

Spółka przekaże w dniu dzisiejszym skorygowany kompletny skonsolidowany raport kwartalny zawierający poprawne dane. W załączeniu do niniejszego raportu przesyłamy załącznik z prawidłowym Sprawozdaniem z Sytuacji Finansowej Spółki, zawartym na stronie 5 skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.

PlikOpis
Załącznik nr 1.pdfZałącznik nr 1

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Srodroczne Skrocone Skonsolidowane Sprawozdanie NTT_31 03 2021k.pdfRaport kwartalny QSr_1 2021 (za I kwartał 2021 r.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2021-06-02Jacek KozubowskiWiceprezes ZarzaduJacek Kozubowski
2021-06-02Witold MarkiewiczWiceprezes ZarzaduWitold Markiewicz


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk