• Odbierz prezent
NTT SYSTEM S.A.: raport finansowy (2021-04-30 20:02)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-184-15015854360
(NIP)(REGON)
Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży790 985539 084176 788125 316
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 5886 0973 0371 417
Zysk (strata) przed opodatkowaniem10 6655 7952 3841 347
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej8 5474 6961 9101 092
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-20 15613 874-4 5053 225
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-730-192-163-45
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej24 935-13 9175 573-3 235
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów4 049-235905-55
Liczba akcji (w szt.)13 550 97213 575 29713 550 97213 575 297
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0.630.350.140.08
31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Aktywa razem273 358187 58259 23544 049
Zobowiązania długoterminowe39150485118
Zobowiązania krótkoterminowe128 88650 47727 92911 853
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej144 081136 60131 22232 077
Kapitał podstawowy83 10083 10018 00719 514
Liczba akcji (w szt.)13 549 41613 564 47813 549 41613 564 478
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10.6310.072.302.36

Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na Euro w następujący sposób:

- pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 – 1 Euro = 4,4742 PLN, a za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 – 1 Euro = 4,3018 PLN;

- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2020 r. - 1 Euro = 4,6148 PLN; na dzień 31 grudnia 2019 r. - 1 Euro = 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_do_Akcjonariuszy_NTT_System_2020.pdfList Prezesa Zarządu
SprawozdanieMSSF_31.12.2020_skonsolidowane.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 r.
sprawozdanie_zarzadu_31_12_2019_GK_NTT_System.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2020 r.
Sprawozdanie_z_badania_SSF_GK_NTT_System.pdfSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_sprawozdan.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdfInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ws_Komitetu_Audytu.pdfOświadczenie RN NTT System SA w sprawie KA
Uchwala_2_30_04_2021_ws_oceny_SSFgk_i_spr_z_dzialalnosci_2020.pdfOcena RN NTT System SA w sprawie oceny sprawozdań
Uchwala_3_30_04_2021_przyjecie_sprawozdania_RN_ws_oceny_SF_i_spr_z_dzialalnosci_2020o.pdfUchwała RN NTT System SA w sprawie oceny spr GK NTT i rekomendacji dla WZA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2021-04-30Jacek KozubowskiWiceprezes ZarzaduJacek Kozubowski
2021-04-30Witold MarkiewiczWiceprezes ZarzaduWitold Markiewicz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Monika SkwierczyńskaGłówna KsięgowaMonika Skwierczyńska


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk