• Odbierz prezent
NTT SYSTEM S.A.: raport finansowy (2021-04-30 19:58)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-184-15015854360
(NIP)(REGON)
Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży786 368536 792175 756124 783
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 9335 7902 8911 346
Zysk (strata) przed opodatkowaniem10 0105 4882 2371 276
Zysk (strata) netto8 0074 4741 7901 040
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-19 49318 272-4 3574 248
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-730-192-163-45
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej24 935-13 9175 573-3 235
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów4 7124 1631 053968
Liczba akcji (w szt.)13 550 97213 575 29713 550 97213 575 297
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0.590.330.130.08
31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Aktywa razem268 196185 74758 11643 618
Zobowiązania długoterminowe2202174851
Zobowiązania krótkoterminowe125 73350 22727 24611 795
Kapitał własny142 243135 30330 82331 772
Kapitał podstawowy83 10083 10018 00719 514
Liczba akcji (w szt.)13 549 41613 564 47813 549 41613 564 478
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10.509.972.272.34

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na Euro w następujący sposób:

- pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 – 1 Euro = 4,4742 PLN, a za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 – 1 Euro = 4,3018 PLN;

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2020 r. - 1 Euro = 4,6148 PLN; na dzień 31 grudnia 2019 r. - 1 Euro = 4,2585 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_do_Akcjonariuszy_NTT_System_2020.pdfList Prezesa Zarządu
SprawozdanieMSSF_31.12.2020_jednostkowe.pdfSprawozdanie finansowe za rok 2020
sprawozdanie_zarzadu_31_12_2020_NTT_System.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
Sprawozdanie_z_badania_NTT_System_SA.pdfSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_sprawozdan.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdfInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ws_Komitetu_Audytu.pdfOświadczenie RN NTT System SA w sprawie KA
Uchwala_1_30_04_2021_ws_oceny_SF_i_spr_z_dzialalnosci_2020.pdfOcena RN NTT System SA w sprawie oceny sprawozdań
Uchwala_3_30_04_2021_przyjecie_sprawozdania_RN_ws_oceny_SF_i_spr_z_dzialalnosci_2020o.pdfUchwała RN NTT System SA w sprawie oceny spr NTT i rekomendacji dla WZA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2021-04-30Jacek KozubowskiWiceprezes ZarzaduJacek Kozubowski
2021-04-30Witold MarkiewiczWiceprezes ZarzaduWitold Markiewicz

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Monika SkwierczyńskaGłówna KsięgowaMonika Skwierczyńska


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk