• Odbierz prezent
NOVITA: Wypłata dywidendy – decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (2021-12-07 11:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/21
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Wypłata dywidendy – decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) niniejszym informuje,
że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2021 roku
w Zielonej Górze (dalej „NWZA") przyjęło uchwałę, zgodnie z którą z części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w łącznej kwocie 23.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych), pochodzących z podzielonego zysku Spółki za rok 2020, utworzony zostaje kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy, który zostaje w całości przeznaczony na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. 9,20 zł (słownie: dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) na jedną akcję. Dywidendą objętych zostało 2 500 000 akcji Spółki.

Jednocześnie NWZA ustaliło dzień dywidendy na 14 grudnia 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy
na 21 grudnia 2021 roku.Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, ze zm.).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITALekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722Zielona Góra
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Dekoracyjna3
(ulica)(numer)
068 456 12 01068 456 13 51
(telefon)(fax)
novita@novita.com.plwww.novita.com.pl
(e-mail)(www)
929-009-40-94970307115
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-07Radosław MuziołPrezes Zarządu
2021-12-07Jakub RękosiewiczCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk