• Odbierz prezent
NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie Aneksu do istotnej umowy przez Novavis Group S.A. (2021-03-26 11:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawarcie Aneksu do istotnej umowy przez Novavis Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Novavis Group S.A. ("Emitent"; "Spółka" ) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje że w dniu 23 marca 2021 roku, został zawarty Aneks do Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów spółki ENEAL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim ("Umowa"). Aneks został zawarty w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy 2 osobami fizycznymi ("Sprzedający"; "Wspólnicy") a Emitentem jako kupującym.
Emitent o Umowie Przedwstępnej informował raportem bieżącym nr 71/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku.
W trakcie prac związanych z badaniem stanu prawnego i finansowego Spółki ustalono, że brak jest warunków przyłączenia planowanych wież wiatrowych do sieci energetycznej w związku z czym Strony Umowy wprowadziły zmiany, zgodnie z którymi:
1) Strony ustaliły, że opłaty za rozpatrzenie stosownych wniosków przyłączeniowych, o których mowa powyżej pokryje Kupujący.
2) W konsekwencji zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi na wezwanie Kupującego i po uzyskaniu prawomocnych warunków przyłączenia wież wiatrowych do sieci energetycznej. Wezwanie do Zawarcia Umowy Przyrzeczonej będzie wykonane z 7 dniowym wyprzedzeniem, co oznacza, że Umowa nie ulegnie rozwiązaniu z dniem 5 kwietnia 2021 roku mimo nie zawarcia Umowy Przyrzeczonej.
3) Kupujący nie później niż do 30 kwietnia 2021 roku zawiadomi Sprzedających o wynikach badania stanu Spółki i projektów wież wiatrowych.
Pozostałe kluczowe warunki umowy pozostały niezmienione.
W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku ("Rozporządzenie MAR") ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVAVIS GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVAVIS GROUP SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-687Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wspólna70
(ulica)(numer)
22 209 98 0022 209 98 01
(telefon)(fax)
biuro@rubiconpartners.plrpsa.com.pl
(e-mail)(www)
5251347519010952945
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Piotr Karmelita
Paweł Krzyształowicz
Prezes Zarządu
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk