• Odbierz prezent
Noble Financials S.A.: raport finansowy (2021-09-23 17:24)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-23
Noble Financials SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Noble Financials S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-627Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Adama Naruszewicza27
(ulica)(numer)
+48 22 397 43 43+48 22 397 43 44
(telefon)(fax)
info@ibsmsa.plwww.ibsmsa.pl
(e-mail)(www)
701-015-01-53141599588
(NIP)(REGON)
INTERFIN SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie (ul. Radzikowskiego 27/03, 31-325 Kraków) podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 529
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020 półrocze / 2021półrocze / 2020
Przychody łączne całkowite7 953 210 1 749 47
Przychody ze sprzedaży- - - -
Koszty działalności operacyjnej(40)(45)(9)(10)
Zysk (strata) na sprzedaży(40)(45)(9)(10)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(14)136 (3)31
Zysk (strata) przed opodatkowaniem6 392 (1 222)1 406 (275)
Zysk (strata) netto 6 392 (1 222)1 406 (275)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (146)(301)(32)(68)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej665 255 146 57
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(507)(279)(111)(63)
wg stanu na:30.06.2021 31.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa trwałe- - - -
Aktywa obrotowe5 087 887 1 125 192
Kapitał własny (28 216)(34 608)(6 241)(7 499)
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe24 142 26 055 5 340 5 646
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe9 161 9 440 2 026 2 046
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)(80,78)(99,09)(18)(21)
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)18,30 (65,96)4,02 (14,74)
Liczba akcji na dzień bilansowy349 274349 274349 274349 274
Średnioważona liczba akcji 349 274349 274349 274349 274

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski:

odpowiednio 4,5208 zł/ EURO na 30 czerwca 2021 r. i 4,6148 zł/ EURO na 31 grudnia 2020 r.,

odpowiednio 4,1212 zł/CHF na 30 czerwca 2021 r. i 4,2641 zł/ CHF na 31 grudnia 2020 r.,

• poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio 4,5472 zł/ EURO oraz 4,1495 zł/ CHF za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i 4,4413 zł/ EURO i 4,1726 zł/ CHF za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
PlikOpis
Jednostkowy Raport Śródroczny Noble Financials S.A. za I półrocze 2021 roku.pdfJednostkowy Skrócony Raport Śródroczny Noble Financials S.A. za I półrocze 2021 roku obejmujący okres od 01.01.2021 do 30.06.2021
Raport z przeglądu śródroczego sprawozdania finansowego Noble Financials za I półrocze 2021 roku..pdfRaport z przeglądu Śródrocznego Sprawozdania Finansowego Noble Financials sporządzonego za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23Tomasz Wardyn Prezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk