• Odbierz prezent
NGG: Zakończenie subskrypcji akcji serii J (2021-03-09 17:50)

Spis załączników:

Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii J, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 31 grudnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 02.02.2021 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 22.02.2021 roku.

2) Data przydziału akcji:

08.03.2021 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Nie więcej niż 18.775.000 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

4) Liczba akcji serii J objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:

1/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych: 10.461.284 (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery),
2/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych: 8.313.716 (osiem milionów trzysta trzynaście tysięcy siedemset szesnaście),
3/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego): 0.

Suma objętych akcji serii J: 18.775.000 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Poziom objęcia emisji akcji serii J: 100 proc. (sto procent).

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

1/ Liczba zapisów na akcje objętych na podstawie zapisów podstawowych nie uległa redukcji,
2/ Stopa redukcji akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych wyniosła 84,84%.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

0,12 zł (dwanaście groszy).

7) Sposób opłacenia objętych akcji:

Akcje serii J zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

- 1.260 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 582 osób w transzy zapisu dodatkowego,
- 0 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- 1.260 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 582 osób w transzy zapisu dodatkowego,
- 0 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii J nie uczestniczyli subemitenci.

11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

1/ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 9.225,00 zł;
2/ wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
3/ sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22.140,00 zł
4/ promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy .

Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Podstawa Prawna

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-09 17:50:51Aleksander SierżęgaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk