• Odbierz prezent
NEXITY GLOBAL S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach (2021-10-15 23:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2021
Data sporządzenia: 2021-10-15
Skrócona nazwa emitenta
NEXITY GLOBAL S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienia od akcjonariusza p. Jerzego Ogłoszki, w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nexity.

Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem na podstawie umowy cywilnoprawnej z dn. 14 października 2021 r. 300.000 akcji Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału posiadałem 335.360 akcji stanowiących 3,35% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 335.360 głosów, co stanowiło 3,35% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie posiadam 635.360 akcji stanowiących 6,35% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 635.360 głosów, co stanowi 6,35% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
635.360 głosów, co stanowi 6,35% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEXITY GLOBAL S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-358Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasnogórska9
(ulica)(numer)
12 307 30 96
(telefon)(fax)
gielda@nexity.iowww.nexity.io
(e-mail)(www)
8971739404020684224
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-15Dawid Zieliński
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk