• Odbierz prezent
NEXITY GLOBAL S.A.: raport finansowy (2021-03-20 23:48)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-20
NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEXITY GLOBAL S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30 - 121Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bronowicka130
(ulica)(numer)
12 307 30 96
(telefon)(fax)
www.nexity.io
(e-mail)(www)
8971739404020684224
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów173136439317
Zysk (strata) netto-1 531-342-114-27
Aktywa trwałe1 649163574
Kapitał własny4 938 -5471 070-128
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 2043131 56173

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych sprawozdaniem finansowym są ustalane przez Narodowy Bank Polski.

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych historycznymi danymi finansowymi:

Rok obrotowy ; dla danych w rachunku zysków i strat ; dla danych bilansowych

31.12.2020 ; 4,4742 ; 4,6148

31.12.2019 ; 4,3018 ; 4,2585

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych zostały przeliczone według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu (w tys. PLN i tys. EUR).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
NXG Skonsolidowany raport roczny za 2020 r.pdfNXG Skonsolidowany raport roczny za 2020 r

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-20Dawid A. KmiecikPrezes Zarządu
2021-03-20Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-20Magdalena NicpońOsoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk