• Odbierz prezent
NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY Global S.A. – Istotna informacja finansowa - Podwyższenie kapitału zakładowego w NEXITY sp. z o.o. (2021-07-28 21:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-07-28
Skrócona nazwa emitenta
NEXITY GLOBAL S.A.
Temat
NEXITY Global S.A. – Istotna informacja finansowa - Podwyższenie kapitału zakładowego w NEXITY sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) informuje, iż w dniu 28 lipca 2021 r., odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NEXITY sp. z o.o., w trakcie którego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta, tj. Nexity sp. z o.o., w ten sposób, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło:
1)podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł, tj. o kwotę 800.000,00 zł poprzez utworzenie 16.000 (słownie: szesnaście tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;
2)wyłączyć w całości prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników Spółki do objęcia ww. nowoutworzonych udziałów Spółki i przeznaczyć do objęcia przez spółkę pod firmą PGHM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wszystkie nowoutworzone udziały, tj. 16.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 800.000,00 zł, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, które to udziały PGHM pokryje w całości wkładem pieniężnym w kwocie 3.200.000,00 zł, z czego kwota 800.000,00 zł zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, natomiast kwota w wysokości 2.400.000,00 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki (agio);
3)oświadczenie o przystąpieniu PGHM do Spółki i objęciu nowoutworzonych udziałów zostanie złożone przez PGHM w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały.

Podwyższenie kapitało zakładowego w NEXITY sp. z o.o. ma związek z dalszymi pracami rozwojowymi w obszarze oprogramowania oraz rozbudowy usług świadczonych przez Emitenta i koniecznością dokapitalizowania NEXITY sp. z o.o., zgodnie z planem finansowym. Podwyższenie kapitału zakładowego w NEXITY sp. z o.o. jest skutkiem nienależytego wykonywania umowy inwestycyjnej, o której Emitent raportował raportem bieżącym nr 13/2020 (EVEREST INVESTMENTS S.A.: Istotna informacja finansowa - zawarcie umowy inwestycyjnej) przez inwestorów (i) spółkę Gemstone S.A. z siedzibą w Krakowie reprezentowaną przez Dawida Zielińskiego, (ii) spółką Columbus Energy S.A. oraz (iii) Pana Janusza Sternę.

W kolejnych raportach bieżących Emitent będzie informował o roszczeniach wysuwanych w stosunku do naruszających umowę inwestycyjną inwestorów oraz dalszych działaniach podejmowanych przez Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEXITY GLOBAL S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30 - 121Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bronowicka130
(ulica)(numer)
12 307 30 96
(telefon)(fax)
www.nexity.io
(e-mail)(www)
8971739404020684224
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-28Dawid Andrzej KmiecikPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk