• Odbierz prezent
NEW TECH CAPITAL S.A.: raport finansowy (2022-09-30 20:26)
fot. freepik.com

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2022


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2022 obejmujące okres

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2021obejmujące okres
data przekazania:NEW TECH CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)NEW TECH CAPITAL S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)00-580
Warszawa(kod pocztowy)(miejscowość)Al. Jana Chrystiana Szucha
13/15 l.16(ulica)
(numer)22 127 54 22
22 121 12 04(telefon)
(fax)invista@invista.com.pl
www.invista.com.pl(e-mail)
(www)526-24-83-290
016448159(NIP)
(REGON)

(firma audytorska)


Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):


FALSERaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSESprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego


FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii


FALSEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

FALSEPółroczne sprawozdanie finansowe
FALSEw wersji skróconejFALSE w wersji pełnej


FALSEBilansFALSERachunek przepływów pieniężnych
FALSEDodatkowe wymogi dla emitentów będących ASIFALSERachunek zysków i stratFALSEInformacja dodatkowaFALSEZestawienie zmian w kapitale własnym

FALSESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1160213
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-217-591-47-128
Zysk (strata) brutto-217-791-47-172
Zysk (strata) netto-217-161-47-35
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej89-1 625-47-35
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-404 231-9920
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1752 409-38-524
Przepływy pieniężne netto, razem-1271982743
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)23 80224 2875 1165 280
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8 2378 8231 7701 918
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8411 069181232
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)15 56515 7833 3463 432
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8 6778 6771 8651 887
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)14 461 99114 461 99114 461 99114 461 991
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,020,020,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,020,020,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1,081,090,230,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1,081,090,230,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


PlikOpis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-09-30Michał GabrylewiczPrezes Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)PlikOpis

Invista SZzD - I_H_2022.pdfSprawozdanie z działalności zarządu
BILANS

Notyw tys. PLN

półrocze /
półrocze /

AKTYWA

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe

Zapasy

Należności krótkoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał zakładowy

Kapitał zapasowy

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Zobowiązania krótkoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m
Wartość księgowa

Liczba akcji (w szt.)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE

Notyw tys.

półrocze /
półrocze /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych z tytułu

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e mRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Notyw tys.

półrocze / półrocze /

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto


Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

półrocze /
półrocze /

Kapitał własny na początek okresu (BO)
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)


zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)


Kapitał zakładowy na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)


zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty


Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)


zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych


Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)


zmniejszenia (z tytułu)


Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych


zmniejszenia (z tytułu)


Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia


zmniejszenia (z tytułu)


Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto
zysk netto
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

półrocze / półrocze /

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)WpływySprzedażInne wpływy z działalności operacyjnejWydatkiDostawy i usługiWynagrodzenia nettoUbezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczeniaPodatki i opłaty o charakterze publicznoprawnymInne wydatki operacyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia(metoda pośrednia)Zysk (strata) nettoKorekty razemUdział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja(Zyski) straty z tytułu różnic kursowychOdsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(Zysk) strata z działalności inwestycyjnejZmiana stanu rezerwZmiana stanu zapasówZmiana stanu należnościZmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytówZmiana stanu rozliczeń międzyokresowychInne korektyPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośredniaPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

WpływyZbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałychZbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneZ aktywów finansowych, w tym:w jednostkach powiązanychzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychw pozostałych jednostkachzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychInne wpływy inwestycyjneWydatkiNabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałychInwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneNa aktywa finansowe, w tym:w jednostkach powiązanychnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminowew pozostałych jednostkachnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminoweInne wydatki inwestycyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

WpływyWpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałuKredyty i pożyczkiEmisja dłużnych papierów wartościowychInne wpływy finansoweWydatkiNabycie akcji (udziałów) własnychDywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieliInne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zyskuSpłaty kredytów i pożyczekWykup dłużnych papierów wartościowychZ tytułu innych zobowiązań finansowychPłatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowegoOdsetkiInne wydatki finansowePrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowychŚrodki pieniężne na początek okresuŚrodki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:o ograniczonej możliwości dysponowaniaRachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własnościDODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

PlikOpis

INFORMACJA DODATKOWAPlikOpis

2022IHSr.pdfRaport za I półrocze 2022 r.

KPW Audyt - raport z przeglądu NEW TECH CAPITAL S.A. ( INVISTA S.A.) JW.pdfOpinia biegłego rewidenta

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk