• Odbierz prezent
NEUCA: raport finansowy (2021-03-25 01:46)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres oddozawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:NEUCA SA(pełna nazwa emitenta)NEUCA
Handel (han)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)87-100
Toruń(kod pocztowy)
(miejscowość)Forteczna
35-37(ulica)
(numer)056 669 40 31
056 669 41 34(telefon)

(fax)piotrs@torfarm.com.pl
www.neuca.pl(e-mail)

(www)879-00-17-162
870227804(NIP)

(REGON)259400KFX90IZ97UDQ91
0000049872

(LEI)


(KRS)KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 938 531,008 013 264,001 997 794,001 862 770,00

Zysk (strata) na działalności operacyjnej96 090,0073 375,0021 476,0017 057,00

Zysk (strata) brutto156 518,0087 739,0034 982,0020 396,00

Zysk (strata) netto133 269,0072 705,0029 786,0016 901,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej251 674,00127 460,0056 250,0029 629,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej107 778,00-86 571,0024 089,00-20 124,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-416 376,0013 443,00-93 062,003 125,00

Przepływy pieniężne netto, razem-56 924,0054 332,00-12 723,0012 630,00

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)4 322 093,004 317 033,004 322 093,004 317 033,00

Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)4 433 990,004 577 485,004 433 990,004 577 485,00

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)30,8316,846,893,91

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)30,0615,886,723,69Aktywa razem3 521 706,003 471 494,00763 133,00815 191,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 403 379,003 470 902,00737 492,00815 052,00

Zobowiązania długoterminowe240 204,00150 203,0052 051,0035 271,00

Zobowiązania krótkoterminowe3 163 175,003 320 699,00685 441,00779 781,00

Kapitał własny118 327,00592,0025 641,00139,00

Kapitał zakładowy4 387,004 562,00951,001 071,00

Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)4 387 474,004 562 082,004 387 474,004 562 082,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)26,970,135,840,03

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)26,690,135,780,03

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)10,008,652,172,03
Stan na 01.01.2019

Aktywa razem3 300 669,00
767 597,00


Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 196 398,00
743 348,00


Zobowiązania długoterminowe151 980,00
35 344,00


Zobowiązania krótkoterminowe3 044 418,00
708 004,00


Kapitał własny104 271,00
24 249,00


Kapitał zakładowy4 533,00
1 054,00


Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)4 532 787,00
4 532 787,00


Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)4 698 882,00
4 698 882,00


Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)23,00
5,35


Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)22,19
5,16


Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)7,40
1,72
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport_roczny_2020_NEUCA.xhtmlRaport_roczny_2020_NEUCA
Raport_roczny_2020_NEUCA.xhtml.xadesRaport_roczny_2020_NEUCA.xhtml.xades
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_NEUCA.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_2020_NEUCA
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_NEUCA.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_2020_NEUCA.xhtml.xades
List_Prezesa_2020.xhtmlList Prezesa Zarządu
RN_ocena_sprawozdania_2020.xhtmlRN_ocena_sprawozdania_2020
RN_oswidcz_Komitet_Audytu_2020.xhtmlRN_oswidcz_Komitet_Audytu_2020
Informacja_Zarzadu_2020.xhtmlInformacja_Zarzadu_2020
Oswiadczenie_Zarzadu_2020.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_2020
NEUCA_N23285_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020.xhtmlSprawozdanie_z_badania_JSF_NEUCA_31122020
NEUCA_N23285_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020.xhtml.xadesNEUCA_N23285_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020.xhtml.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk