• Odbierz prezent
NEUCA: raport finansowy (2021-03-25 01:42)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCAHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Forteczna35-37
(ulica)(numer)
056 669 40 31056 669 41 34
(telefon)(fax)
piotrs@torfarm.com.plwww.neuca.pl
(e-mail)(www)
879-00-17-162870227804
(NIP)(REGON)
259400KFX90IZ97UDQ910000049872
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 254 014,008 272 365,002 068 306,001 923 001,00

Zysk (strata) na działalności operacyjnej212 654,00156 692,0047 529,0036 425,00

Zysk (strata) brutto194 031,00154 545,0043 367,0035 926,00

Zysk (strata) netto143 733,00117 453,0032 125,0027 303,00

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego141 603,00117 265,0031 649,0027 260,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej324 671,00202 247,0072 565,0047 015,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-146 914,00-135 937,00-32 836,00-31 600,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-234 065,00-19 998,00-52 314,00-4 649,00

Przepływy pieniężne netto, razem-56 308,0046 312,00-12 585,0010 766,00

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)4 322 093,004 317 033,004 322 093,004 317 033,00

Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)4 433 990,004 577 485,004 433 990,004 577 485,00

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)32,7627,167,326,31

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)31,9425,627,145,96Aktywa razem3 606 072,003 451 219,00781 415,00810 431,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 829 272,002 807 599,00613 087,00659 293,00

Zobowiązania długoterminowe282 609,00152 592,0061 240,0035 832,00

Zobowiązania krótkoterminowe2 546 663,002 655 007,00551 847,00623 461,00

Kapitał własny776 800,00643 620,00168 328,00151 138,00

Kapitał zakładowy4 387,004 562,00951,001 071,00

Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)4 387 474,004 562 082,004 387 474,004 562 082,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)177,05141,0838,3733,13

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)175,19140,6137,9633,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)10,008,652,172,03
Stan na 01.01.2019

Aktywa razem3 256 025,00
757 215,00


Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 618 727,00
609 006,00


Zobowiązania długoterminowe195 669,00
45 504,00


Zobowiązania krótkoterminowe2 423 058,00
563 502,00


Kapitał własny637 298,00
148 209,00


Kapitał zakładowy4 533,00
1 054,00


Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)4 532 787,00
4 532 787,00


Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)4 698 882,00
4 698 882,00


Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)140,60
32,70


Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)135,63
31,54


Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)7,40
1,72

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

neu_2020-12-31.zipRaport_roczny_2020_GRUPA_NEUCA

neu_2020-12-31.zip.xadesRaport_roczny_2020_GRUPA_NEUCA.zip.xades

Sprawozdanie_Zarzadu_2020_GRUPA_NEUCA.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_2020_GRUPA_NEUCA

Sprawozdanie_Zarzadu_2020_GRUPA_NEUCA.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_2020_GRUPA_NEUCA.xhtml.xades

List_Prezesa_2020.xhtmlList Prezesa Zarządu

RN_ocena_sprawozdania_2020.xhtmlRN_ocena_sprawozdania_2020

RN_oswidcz_Komitet_Audytu_2020.xhtmlRN_oswidcz_Komitet_Audytu_2020

Informacja_Zarzadu_2020.xhtmlInformacja_Zarzadu_2020

Oswiadczenie_Zarzadu_2020.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_2020

NEUCA_N23285_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020.xhtmlSprawozdanie_z_badania_SSF_GRUPA_NEUCA_31122020

NEUCA_N23285_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020.xhtml.xadesNEUCA_N23285_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020.xhtml.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk