• Odbierz prezent
NEUCA: Aktualizacja programu skupu akcji własnych (2021-03-03 13:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Aktualizacja programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka”) informuje, iż na podstawie uchwały nr 4 NWZ NEUCA S.A. z dnia 2 marca 2021r., dokonał w dniu dzisiejszym następujących zmian w szczegółowych warunkach programu nabywania akcji własnych, ustalonych pierwotnie w dniu 15 maja 2020r.
Punkt 2 programu "Szczegółowe warunki realizacji programu” otrzymuje brzmienie:
„2. Szczegółowe warunki realizacji programu przedstawiają się następująco:
2.1. Nabywanie nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji własnych rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu podjęcia niniejszej uchwały.
2.2. Program Skupu akcji trwać będzie od dnia wskazanego w pkt 2.1 do 31 grudnia 2021r. z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki jest uprawniony do:
(i) rezygnacji z realizacji Programu Skupu lub jego wstrzymania na każdym etapie;
(ii) zakończenia Programu Skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, również w sytuacji gdy kapitał rezerwowy nie został wykorzystany w całości.
2.3. Programem Skupu objęte jest nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, w pełni opłacone, notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie, lub nabywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez ww. Giełdę.
2.4. Wysokość środków przeznaczona na sfinansowanie Programu Skupu nie będzie większa niż 90.000.000 zł (dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100).
2.5. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje wyniesie 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję (wartość równa wartości nominalnej akcji).
2.6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 900,00 zł (dziewięćset złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki.

2.7. W ramach realizacji Programu Skupu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu
Skupu, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 maja 2020 roku.

2.8. Liczba nabywanych przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie akcji własnych, w każdym dniu Programu Skupu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. W przypadku niskiej płynności na rynku akcji Spółki, liczba nabywanych przez Spółkę akcji własnych w każdym dniu Programu Skupu może zostać zwiększona do 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.

2.9. Cena, za którą Spółka będzie nabywać na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród: (i) ceny ostatniego niezależnego obrotu i (ii) najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.

2.10. Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości wymagana informacje o nabytych w ramach Programu Skupu akcjach własnych.

2.11. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości informacje o wszelkich późniejszych zmianach Programu Skupu i zaistnieniu zdarzeń, mających wpływ na realizację Programu Skupu, a w tym o:
• rezygnacji z realizacji lub wstrzymania Program Skupu w okresie jego trwania;
• zakończeniu Program Skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, również w sytuacji gdy kapitał rezerwowy nie został wykorzystany w całości.
Akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd Spółki firmy inwestycyjnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCAHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Forteczna35-37
(ulica)(numer)
056 669 40 31056 669 41 34
(telefon)(fax)
piotrs@torfarm.com.plwww.neuca.pl
(e-mail)(www)
879-00-17-162870227804
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Piotr SucharskiPrezes Zarządu
2021-03-03Grzegorz DzikWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk