• Odbierz prezent
NETIA: raport finansowy (2021-05-06 00:03)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za 1 kwartał roku obrotowego
2021 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie
data przekazania:NETIA SA(pełna nazwa emitenta)NETIA
Telekomunikacja (tel)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)02-822
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Poleczki
13(ulica)
(numer)330-20-00
330-23-23(telefon)

(fax)anna_kuchnio@netia.pl
www.netia.pl(e-mail)

(www)526-02-05-575
011566374(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-01-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 324 288 323 117 70 928 73 497

Zysk operacyjny 19 875 16 640 4 347 3 785

Zysk przed opodatkowaniem 16 734 15 402 3 660 3 503

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 13 520 13 415 2 957 3 051

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 94 319 101 866 20 629 23 171

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (77 947) (135 697) (17 048) (30 866)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (34 575) 5 253 (7 562) 1 195

Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 930 876 2 942 081 628 903 637 532

Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 957 497 982 222 205 458 212 842

Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 574 909 574 809 123 363 124 558

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 382 588 407 413 82 095 88 284

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 973 379 1 959 859 423 445 424 690

Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 72 008 72 718

Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344

Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344

Rozwodniona liczba akcji 335 578 344 335 586 880 335 578 344 335 586 880

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,04 0,01 0,01

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,04 0,01 0,01

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 303 894 293 853 66 467 66 841

Zysk operacyjny 17 310 16 481 3 786 3 749

Zysk przed opodatkowaniem 14 400 15 390 3 150 3 501

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 11 211 13 305 2 452 3 026

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 86 336 86 148 18 883 19 596

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (73 499) (127 381) (16 076) (28 975)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 022) 14 741 (2 411) 3 353

Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 850 843 2 842 130 611 730 615 873

Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 010 872 1 013 370 216 912 219 591

Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 550 957 549 094 118 224 118 985

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 459 915 464 276 98 688 100 606

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 839 971 1 828 760 394 818 396 282

Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 72 008 72 718

Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344

Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344

Rozwodniona liczba akcji 335 578 344 335 586 880 335 578 344 335 586 880

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,04 0,01 0,01

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,04 0,01 0,01

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Netia Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Q1 2021.pdf
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-05
Andrzej Abramczuk
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny


2021-05-05
Krzysztof Adaszewski
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk