• Odbierz prezent
NETIA: raport finansowy (2021-03-19 00:10)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-19
NETIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NETIATELEKOMUNIKACJA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-822WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POLECZKI13
(ulica)(numer)
22 352 26 74
(telefon)(fax)
artur.lukasiewicz@netia.plwww.netia.pl
(e-mail)(www)
526 02 05 575011566374
(NIP)(REGON)
259400WT6MCX3V59XI090000041649
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży1 195 381,001 177 480,00267 172,00273 718,00
Zysk operacyjny59 500,0052 444,0013 298,0012 191,00
Zysk przed opodatkowaniem47 501,0042 709,0010 617,009 928,00
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki39 372,0029 222,008 800,006 793,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej385 325,00389 544,0086 122,0090 554,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-346 938,00-355 941,00-77 542,00-82 742,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-59 230,00-82 490,00-13 238,00-19 176,00
Aktywa razem2 842 130,002 689 311,00615 873,00631 517,00
Zobowiązania razem1 013 370,00873 713,00219 591,00205 170,00
Zobowiązania długoterminowe549 094,00474 880,00118 985,00111 513,00
Zobowiązania krótkoterminowe464 276,00398 833,00100 606,0093 656,00
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki1 828 760,001 815 598,00396 282,00426 347,00
Kapitał zakładowy335 578,00335 578,0072 718,0078 802,00
Liczba akcji (w szt.)335 578 344,00335 578 344,00335 578 344,00335 578 344,00
Średnia ważona liczba akcji335 578 344,00335 578 344,00335 578 344,00335 578 344,00
Rozwodniona liczba akcji335 584 530,00335 590 587,00335 584 530,00335 590 587,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,120,090,030,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,120,090,030,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wybrane dane finansowe Netia S.A.xhtmlWybrane dane finansowe Netia S.A.
Wybrane dane finansowe Netia S.A.xhtml.xadesPodpisy_Wybrane dane finansowe Netia S.A.
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.xhtmlPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.xhtml.xadesPodpis_Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.
Oświadczenie Zarządu Netia S.A.xhtmlOświadczenie Zarządu Netia S.A.
Oświadczenie Zarządu Netia S.A.xhtml.xadesPodpisy_Oświadczenie Zarządu Netia S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Netia S.A.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Netia S.A.
20 Netia Audit Report standalone.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Netia S.A.
20 Netia Audit Report standalone.T.xhtml.xadesPodpis_Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Netia S.A.
Sprawozdanie finansowe Netia S.A. 31.12.2020.xhtmlSprawozdanie finansowe Netia S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie finansowe Netia S.A. 31.12.2020.xhtml.xadesPodpisy_Sprawozdanie finansowe Netia S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Netia S.A. 2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Netia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Netia S.A. 2020.xhtml.xadesPodpisy_Sprawozdanie Zarządu z działalności Netia S.A.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. i Grupa Netia S.A. 2020.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. i Grupa Netia S.A. 2020.xhtml.xadesPodpisy_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za 2020 r.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk