• Odbierz prezent
NETIA: raport finansowy (2021-03-19 00:04)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-19
NETIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NETIATELEKOMUNIKACJA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-822WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POLECZKI13
(ulica)(numer)
22 352 2674
(telefon)(fax)
artur.lukasiewicz@netia.plwww.netia.pl
(e-mail)(www)
526 02 05 575 011566374
(NIP)(REGON)
259400WT6MCX3V59XI090000041649
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży1 294 599,001 297 397,00289 348,00301 594,00
Zysk operacyjny70 528,0078 194,0015 763,0018 177,00
Zysk przed opodatkowaniem57 368,0067 837,0012 822,0015 769,00
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki47 111,0047 583,0010 529,0011 061,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej445 899,00447 471,0099 660,00104 019,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-371 371,00-387 494,00-83 003,00-90 077,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-73 501,00-105 535,00-16 428,00-24 533,00
Aktywa razem2 942 081,002 786 050,00637 532,00654 233,00
Zobowiązania razem982 222,00873 123,00212 842,00205 031,00
Zobowiązania długoterminowe574 809,00507 575,00124 558,00119 191,00
Zobowiązania krótkoterminowe407 413,00365 548,0088 284,0085 840,00
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki1 959 859,001 912 927,00424 690,00449 202,00
Kapitał zakładowy335 578,00335 578,0072 718,0078 802,00
Liczba akcji (w szt.)335 578 344,00335 578 344,00335 578 344,00335 578 344,00
Średnia ważona liczba akcji335 578 344,00335 578 344,00335 578 344,00335 578 344,00
Rozwodniona liczba akcji335 584 530,00335 590 587,00335 584 530,00335 590 587,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,140,140,030,03
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,140,140,030,03
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wybrane dane finansowe Grupa Netia S.A.xhtmlWybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A.
Wybrane dane finansowe Grupa Netia S.A.xhtml.xadesPodpisy_Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A.
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.xhtmlPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.xhtml.xadesPodpis_Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.
Oświadczenie Zarządu Netia S.A.xhtmlOświadczenie Zarządu Netia S.A.
Oświadczenie Zarządu Netia S.A.xhtml.xadesPodpisy_Oświadczenie Zarządu Netia S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Netia S.A.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Netia S.A.
20 Netia Audit Report consolidated.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia S.A.
20 Netia Audit Report consolidated.T.xhtml.xadesPodpis_Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Netia S.A. 31.12.2020.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Netia S.A. 31.12.2020.zip.xadesPodpisy_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupa Netia S.A. 2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupa Netia S.A. 2020.xhtml.xadesPodpisy_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. i Grupa Netia S.A. 2020.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. i Grupa Netia S.A. 2020.xhtml.xadesPodpisy_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za 2020 r.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk