• Odbierz prezent
NETIA: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki (2021-04-23 16:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 kwietnia 2021 r. otrzymała od spółki Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (dalej "Reddev") zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), o pośrednim nabyciu przez Reddev łącznie 11.405.739 akcji Spółki, w związku z nabyciem ww. liczby akcji Spółki przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Cyfrowy Polsat”), będącą spółką zależną Reddev, w wyniku czego nastąpiła zmiana udziału przysługującego Reddev pośrednio w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ok. 3,40% (dalej „Zmiana Udziału”).

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału Reddev posiadał pośrednio, tj. za pośrednictwem Cyfrowego Polsatu, 221.489.753 akcje Spółki, reprezentujące łącznie ok. 66,0024% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniające do wykonywania 221.489.753 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie ok. 66,0024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Zmianą Udziału Reddev nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

Po Zmianie Udziału Reddev posiadał i na dzień zawiadomienia posiada pośrednio, tj. za pośrednictwem Cyfrowego Polsatu, 232.895.492 akcje Spółki, reprezentujące łącznie ok. 69,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 232.895.492 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 69,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia, zawierającego pozostałe elementy, o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Reddev Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Netii.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIATelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poleczki13
(ulica)(numer)
668808884330-23-23
(telefon)(fax)
inwestor@netia.plwww.netia.pl
(e-mail)(www)
526-02-05-575011566374
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-23Grzegorz BartlerCzłonek Zarządu
2021-04-23Andrzej AbramczukPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk