• Odbierz prezent
NANOGROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 5/2021 (2021-03-29 16:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 5/2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przekazaniem raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 17 marca 2021 r. pt.: "Zawarcie umowy na opracowanie i licencjonowanie technologii produkcji innowacyjnego płynu do dezynfekcji powierzchni", w którym NanoGroup S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”,) informowała o zawarciu ze spółką Marion sp. z o.o. (dalej: „Marion”) umowy na opracowanie i licencjonowanie technologii produkcji innowacyjnego płynu do dezynfekcji powierzchni (dalej: „Umowa”), Zarząd Emitenta, wykonując zalecenie Departamentu Spółek Publicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dokonuje niniejszym korekty tego raportu bieżącego, dodając do niego następujące informacje, aby można było uznać, że została spełniona przesłanka precyzyjności informacji objętej raportem:
1. termin do opracowania technologii produkcji płynu do dezynfekcji powierzchni wynosi 2 miesiące od zawarcia Umowy,
2. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań stron Umowy, przy czym wynagrodzenie na rzecz Spółki będzie płacone przez okres obowiązywania licencji udzielonej na co najmniej 5 lat od dnia odbioru prac,
3. wysokość wynagrodzenia prowizyjnego nie odbiega od stawek rynkowych i wynosi kilka procent,
4. według ostrożnych szacunków Zarządu Spółki, wynagrodzenie Spółki za wykonanie przedmiotu Umowy w pierwszych dwunastu miesiącach obowiązywania licencji może wynieść ok. 1.000.000,00 PLN brutto,
5. jednocześnie, działając z daleko posuniętej ostrożności, Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że ostateczna wysokość wynagrodzenia może okazać się niższa lub wyższa. Wynagrodzenie Spółki jest bowiem uzależnione wyłącznie od wysokości przychodów, które osiągnie Marion ze sprzedaży przedmiotowego płynu,
6. powyższe zasady rozliczeń są typowe dla projektów prowadzonych w tak dużej skali, dlatego precyzyjne oszacowanie wartości umowy jest zwykle możliwe dopiero po jej zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu, o czym Emitent będzie na bieżąco informował w drodze raportów bieżących oraz okresowych,
7. mimo wszystkich wymienionych wyżej czynników mających wpływ na wartość Umowy, Zarząd Emitenta kierując się wcześniejszymi doświadczeniami w prowadzeniu projektów w podobnej skali, uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej wysoce prawdopodobny, istotnie pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe, realizację strategii, perspektywy rozwoju Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Reasumując, treść raportu bieżącego po dokonanej korekcie jest następująca:

Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Emitent") informuje, że w dniu 16 marca 2021 r. zawarł z Marion sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Marion") umowę na opracowanie i licencjonowanie technologii produkcji innowacyjnego płynu do dezynfekcji powierzchni (dalej "Umowa"). Według treści Umowy, NanoGroup zobowiązała się do opracowania technologii produkcji znacząco ulepszonego, w stosunku do rozwiązań występujących na rynku, płynu o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych i grzybobójczych przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni. Termin do opracowania technologii produkcji płynu do dezynfekcji powierzchni wynosi 2 miesiące od zawarcia Umowy. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań stron Umowy, przy czym wynagrodzenie na rzecz Spółki będzie płacone przez okres obowiązywania licencji udzielonej na co najmniej 5 lat od dnia odbioru prac.

Umowa stanowi, że Emitentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od przychodów ze sprzedaży płynu uzyskanych przez Marion. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego nie odbiega od stawek rynkowych i wynosi kilka procent. Według ostrożnych szacunków Zarządu Spółki, wynagrodzenie Spółki za wykonanie przedmiotu Umowy w pierwszych dwunastu miesiącach obowiązywania licencji może wynieść ok. 1.000.000,00 PLN brutto. Jednocześnie, działając z daleko posuniętej ostrożności, Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że ostateczna wysokość wynagrodzenia może okazać się niższa lub wyższa. Wynagrodzenie Spółki jest bowiem uzależnione wyłącznie od wysokości przychodów, które osiągnie Marion ze sprzedaży przedmiotowego płynu. Powyższe zasady rozliczeń są typowe dla projektów prowadzonych w tak dużej skali, dlatego precyzyjne oszacowanie wartości umowy jest zwykle możliwe dopiero po jej zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu, o czym Emitent będzie na bieżąco informował w drodze raportów bieżących oraz okresowych. W ocenie Zarządu Emitenta wynagrodzenie to będzie miało wpływ na wyniki finansowe za rok 2021.

Mimo wszystkich wymienionych wyżej czynników mających wpływ na wartość Umowy, Zarząd Emitenta kierując się wcześniejszymi doświadczeniami w prowadzeniu projektów w podobnej skali, uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej wysoce prawdopodobny, istotnie pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe, realizację strategii, perspektywy rozwoju Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NANOGROUP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-532Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rakowiecka36
(ulica)(numer)
+48 604 741 303
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213757847365989838
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Marek Borzestowski Prezes ZarząduMarek Borzestowski
2021-03-2021Adam KiciakCzłonek Zarządu Adam Kiciak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk