• Odbierz prezent
Największe fundusze inwestycyjne w Polsce

 Historia funduszy inwestycyjnych miała swój początek już pod koniec XVIII wieku. Jednak pełny rozkwit tej formy inwestowania nastąpił dopiero w XX wieku. Obecnie na polskim rynku funkcjonuje ponad 800 funduszy inwestycyjnych. Wartość aktywów niektórych z nich jest liczona w miliardach złotych. Jakie są największe fundusze inwestycyjne w Polsce? W co inwestują? Jaką osiągnęły stopę zwrotu na przestrzeni ostatnich lat?

Idea funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania, polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników funduszu. Idea funduszy inwestycyjnych ma swój początek w pomyśle wspólnego inwestowania wprowadzonym w Holandii w 1774 r. przez kupca i pośrednika Abrahama van Ketwicha. Według różnych źródeł, kolejne fundusze inwestycyjne mogły powstać w Wielkiej Brytanii, Belgii lub Szwajcarii. W USA fundusze inwestycyjne rozpoczęły działalność w latach 20-tych XX wieku. W lipcu 1992 r. ta forma inwestowania dotarła również do Polski. Pierwszym funduszem inwestycyjnym w Polsce był Pioneer. Jednostki funduszu Pioneer cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Było tyle chętnych, że formularze, na których składano zlecenia nabycia jednostek musiały być racjonowane. Na przestrzeni kolejnych lat nastąpił dynamiczny rozwój tego rynku. Obecnie w Polsce osoby zainteresowane tą formą inwestycji mają około 850 funduszy do wyboru.

Istotą tej formy inwestowania jest to, że w tym celu nasze pieniądze powierzamy specjalistom, zarządzającym tymi środkami. Fundusze inwestycyjne są zarządzane przez FTF (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych). 

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne mogą inwestować w papiery wartościowe, surowce, nieruchomości czy inne aktywa, które mogą przynieść zysk. Stąd wśród nich można wyróżnić:

  • fundusze akcji, wśród których można wyróżnić: fundusze uniwersalne (inwestujące w akcje różnych spółek), fundusze indeksowe (starające się odzwierciedlić zmiany danego indeksu rynkowego, np. WIG20), fundusze małych i średnich spółek i fundusze sektorowe (np. spółki energetyczne, surowcowe, budowlane itp.),
  • fundusze dłużne, które inwestują w papiery wartościowe zapewniające stały dochód, takie jak papiery skarbowe czy obligacje korporacyjne, 
  • fundusze mieszane, które inwestują w różne klasy aktywów, np. akcje i obligacje. Wśród nich wyróżnia się: fundusze z ochroną kapitału (których podstawową zasadą polityki inwestycyjnej jest dążenie do zabezpieczenia przed spadkiem wartości jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych poniżej określonego poziomu), fundusze stabilnego wzrostu (w których udział akcji nie przekracza 40%), fundusze zrównoważone (udział akcji w przedziale 40%-60%), fundusze aktywnej alokacji i selektywne (udział akcji może się kształtować na różnym poziomie) oraz fundusze mieszane inne (wszystkie pozostałe),
  • fundusze rynku pieniężnego - inwestują w papiery rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe.
  • fundusze nieruchomości - inwestują w prawa do nieruchomości lub udziały w spółkach z tej branży,
  • fundusze aktywów niepublicznych - inwestują w instrumenty spółek, które nie są notowane na giełdzie. Mogą one nabywać akcje i obligacje podmiotów niepublicznych.
  • fundusze absolutnej stopy zwrotu - starają się zarabiać niezależnie od aktualnej koniunktury rynkowej. Zarządzający wybierają instrumenty, które w danym momencie pozwolą osiągnąć zysk.
  • fundusze surowcowe -  inwestują w instrumenty związane z surowcami, takie jak akcje spółek z tej branży lub instrumenty pochodne na dany surowiec.

Fundusze inwestycyjne dzielą się na zamknięte i otwarte. Do funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) każdy zainteresowany może przystąpić w dowolnym momencie, a liczba jednostek uczestnictwa nie jest ograniczona. Jeśli inwestor chce się wycofać z takiego funduszu, nie ma problemu ze spieniężeniem swych jednostek uczestnictwa. Fundusze otwarte są zobowiązane, aby je odkupić w celu umorzenia na każde żądanie uczestnika funduszu.

Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) mają natomiast określoną liczbę certyfikatów inwestycyjnych, w związku z czym grono inwestorów jest ograniczone. Certyfikaty FIZ można nabyć jedynie w czasie publicznej subskrypcji lub kupić na rynku wtórnym. Mogą być one zgłaszane przez inwestorów do umorzenia tylko w terminach wyznaczonych przez fundusz lub sprzedane na rynku wtórnym.

Fundusze inwestycyjne otwarte wymagają zgody KNF na rozpoczęcie działalności. Fundusze inwestycyjne zamknięte natomiast tylko informują KNF o tym fakcie. Mają one większy wybór w zakresie aktywów i strategii niż fundusze inwestycyjne otwarte. Zdaniem KNF są one skierowane do bardziej doświadczonych inwestorów.

Największą popularnością w Polsce cieszą się fundusze inwestycyjne otwarte ze względu na łatwą dostępność nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa.

Największe fundusze inwestycyjne w Polsce

Wojciech Kiermacz w swym artykule „Największe fundusze inwestycyjne w Polsce” na portalu Analizy.pl zwraca uwagę, że w Polsce jest ponad 30 funduszy inwestycyjnych o aktywach, których wartość przekracza 1 mld zł. Wśród nich większość stanowią fundusze dłużne, o niższym poziomie ryzyka. Polacy najchętniej inwestują w fundusze o takim profilu.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk