• Odbierz prezent
M.W. TRADE: raport finansowy (2021-03-12 17:06)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-12
M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADEUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-317Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich125/200
(ulica)(numer)
71 790 20 5071 790 20 55
(telefon)(fax)
biuro@mwtrade.plwww.mwtrade.pl
(e-mail)(www)
8971695167933004286
(NIP)(REGON)
259400CFS72KTCP2L5840000286915
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności4 030,0013 071,00901,003 039,00
Koszty działalności operacyjnej6 353,0012 776,001 420,002 970,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-2 323,00295,00-519,0068,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 293,00374,00-512,0087,00
Zysk (strata) brutto-2 140,00527,00-478,00123,00
Zysk (strata) netto-3 844,00-2 067,00-859,00-481,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 608,00108 196,001 030,0025 152,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11,0079,00-2,0018,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-21 100,00-92 081,00-4 716,00-21 405,00
Przepływy pieniężne netto, razem-16 503,0016 194,00-3 689,003 765,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,46-0,25-0,10-0,06
Aktywa, razem103 555,00138 868,0022 440,0032 610,00
Zobowiązania, razem42 338,0056 199,009 174,0013 197,00
Kapitał własny61 217,0082 669,0013 265,0019 413,00
Liczba akcji (w szt.)8 384 440,008 384 440,008 384 440,008 384 440,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,309,861,582,32
Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę Euro w następujący sposób:
- pozycje bilansowe:
według średniego kursu NBP
na 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 zł,
na 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 zł,
- pozycje rachunku zysków i strat:
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca
2020 roku – 4,4742 zł,
2019 roku – 4,3018 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtmlList Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok
List Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok podpis
Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2020 rok
Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2020 rok podpis
Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2020 rok podpis
MWTRADE_31122020_Sprawozdanie BR.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade SA za 2020 rok
MWTRADE_31122020_Sprawozdanie BR.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade SA za 2020 rok podpis
Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtmlOcena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2020 rok
Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xadesOcena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2020 rok podpis
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA podpis
Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej podpis
Pozostałe Oświadczenia Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtmlPozostałe Oświadczenia Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok
Pozostałe Oświadczenia Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xadesPozostałe Oświadczenia Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk