• Odbierz prezent
MRG: Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 8 grudnia 2020 roku (2021-03-10 19:15)

Spis załączników:

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 marca 2021 r. odpisu pozwu z dnia 7 stycznia 2021 r. wniesionego przeciwko Spółce przez akcjonariusza mniejszościowego, tj. Bluebird Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Powód”), który głosował przeciwko powzięciu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 8 grudnia 2020 r., a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że żądanie pozwu obejmuje wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, podjętej w dniu 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Emitent został zobowiązany na mocy zarządzenia Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy z dnia 4 marca 2021 r. do wniesienia odpowiedzi na pozew, o którym mowa wyżej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania pozwu. Emitent w wykonaniu wskazanego zobowiązania, złoży w przewidzianym terminie odpowiedź na pozew.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-10 19:15:47Przemysław ŻbikowskiPrezes Zarządu
2021-03-10 19:15:47Marek BelniakCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk